D&A at Vietnam expo April 2023

EB-5 & Global Immigration Expo in Vietnam: Insights on Expedited Options for Investors and Developers

EB5 Investors Magazine and Uglobal Immigration Magazine held an in-person EB-5 & Global Immigration Expo in Ho Chi Minh City, Vietnam, on April 4th and 5th. The event brought together migration agencies, immigration attorneys, global service providers, regional centers, project developers, and investors from all over the world to discuss the United States EB-5 Immigrant Investor program as well as a variety of global residency and citizenship programs.

Concurrent filing, adjudication trends, the E-2 road, and smart project selection are some of the expedited choices available to investors and developers.

Davies & Associates, an international immigration law practice, was one of the event’s sponsors. The firm’s founder and managing partner, Mark Davies, hosted a panel discussion on expedited options for investors and developers, concurrent filing, adjudication trends, the E2 road, and wise project selection. Alvin Wong of Manhattan Regional Center and Niral Patel of KLD LLP were among the panelists.

In addition to the panel discussion, Davies & Associates presented a business presentation with Zeenat Phophalia, an L1 lawyer from India, Matteo Tisato, an Italian Senior Immigration Analyst, Mark Agbuya, a Regional Operations Manager, Eric Dela Cruz, a corporate lawyer both from the Philippines, and Simon Nguyen, a lawyer and business development executive from Vietnam. The presentation highlighted Vietnam as one of the world’s major EB-5 markets, with the fastest growth rate of HNWIs.

The event provided an excellent opportunity for high-net-worth individuals, international migration agents, regional centers, project developers, immigration and securities attorneys, broker-dealers, and many other industries service providers to connect with EB5 and global industry influencers and expand their global business networks. Attendees were also able to learn from interactive educational panels and present their businesses to a large group of EB5 and worldwide stakeholders.

Vietnam’s GDP is predicted to rise to 5.5% in 2022, while the country’s UHNWI population increased by 320% between 2000 and 2016. As a result, Vietnam is the world’s second-largest EB-5 market, and the number of HNWIs in Vietnam is quickly increasing, with growth predicted to reach 170% by 2026, the highest pace in the world.

In conclusion, the EB-5 & Global Immigration Expo in Ho Chi Minh City, Vietnam, provided a valuable chance for industry participants to network, gain expertise, and present their firms to a global audience. Davies & Associates‘ involvement in the event demonstrates the firm’s dedication to meeting the global immigration needs of its clients while remaining at the forefront of the ever-changing RCBI market.

Looking for an US immigration lawyer? Request free consultation at Davies & Associates or find our closest location around the world.

This article has been written by Mark Agbuya, Operations Manager at Davies & Associates, Manila Office.


Us Immigration Attorney

Is EB5 going into retrogression?

The EB-5 visa category is subject to a quota system, which means that only a limited number of EB-5 visas are available each fiscal year. When the number of visa applications exceeds the available visa numbers, the visa category is said to be in retrogression, which means that the processing of certain applications will be delayed until more visas become available in the next fiscal year.

As of March 2023, the EB-5 visa category is not currently in retrogression. However, it is important to note that retrogression can occur at any time due to high demand or changes in government policies. In recent years, the EB-5 visa category has experienced periods of retrogression, particularly for applicants from China, due to high demand for visas.

It is recommended to consult with an immigration attorney or a reputable EB-5 regional center to stay informed about any potential changes or updates to the EB-5 visa category.

Check our EB5 visa program for more information:

https://www.usimmigrationadvisor.com/overview-of-eb-5-investor-visas.html


US Customs & Border Protection

Green Card Validity Extended for Conditional Permanent Residents with a Pending Form I-829 or I-1751

By Zeenat Phophalia

The United States Citizenship & Immigration Services announced on January 23 that it is extending the validity of Permanent Resident Cards (Green Cards) for 48 months beyond the card’s expiration date.  This applies to those individuals who have a properly filed and pending Form I-751 (Petition to Remove Conditions on Residence) or Form I-829 (Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status).

This extension change applied on January 11 for Form I-829 and took effect on January 25, for Form I-751 and has been made by USCIS to accommodate the increasing processing times of these cases.

USCIS has updated the language on Form I-751 and Form I-829 receipt notices to extend the validity of a Green Card to 48 months beyond expiry and will issue new receipt notices to eligible green card holders who previously received notices with an extension shorter than 48 months and whose cases are still pending. These receipt notices along with the expired Green card will serve as evidence of continued status while the I-751 or I-829 remains under processing.

Conditional permanent residents who plan to be outside of the United States for a year or more should apply for a reentry permit by filing Form I-131, Application for Travel Document, before leaving the United States.

Form I-829 relates to the EB5 Immigrant Investor Visa Program. The EB5 visa offers a route to a Green Card (US permanent residency) by investment. The minimum investment is $800,000, which must come from acceptable sources of funds and must create ten jobs. A qualifying family unit is permitted to apply together under a single investment.

Contact us for more information.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Investor Visa Application Price Increase

USCIS đã ban hành một mẫu đơn EB-5 mới dành riêng cho các Đương đơn EB5 theo chương trình Trung tâm Vùng – được gọi là Mẫu I-526E.

Sở Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hôm nay đã ban hành mẫu đơn xin Thị thực Nhà đầu tư EB-5 mới dành cho các đương đơn đầu tư thuộc Trung tâm Vùng- Đơn xin nhập cư I-526E của Nhà đầu tư Trung tâm Vùng EB5.

Trước đây, đương đơn xin Thị thực EB-5 của Trung tâm Vùng và hình thức Trực tiếp đều sử dụng cùng một mẫu Đơn xin nhập cư I-526 đối với Doanh nhân nước ngoài. Dự kiến ​​sẽ sớm có một mẫu đơn EB-5 Trực tiếp được sửa đổi.

Đương đơn nên làm việc với luật sư di trú được cấp phép của Hoa Kỳ khi chuẩn bị hồ sơ EB-5. Luật sư di trú sẽ đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng mẫu đơn yêu cầu và có thể hỗ trợ đánh giá các nguồn tiền có thể chấp nhận được cho chương trình EB5.

Điều này sẽ tránh bất kỳ sự chậm trễ không cần thiết hoặc từ chối nào do lỗi bất cẩn hoặc các nguồn đầu tư không thể chứng minh được. Tại Davies & Associates, chúng tôi đã giúp hàng trăm gia đình chuyển đến Hoa Kỳ thành công và không có khách hàng nào của chúng tôi bị từ chối Visa EB-5.

Mẫu đơn I-526E, tập trung vào Trung tâm Vùng EB-5, chắc chắn chứa các yêu cầu, thông tin bổ sung thêm về dự án Trung tâm Vùng đã chọn của đương đơn Visa EB-5. Ngoài ra còn có các câu hỏi bổ sung về nhà đầu tư, chẳng hạn như giá trị tài sản ròng của họ, có thể cũng sẽ xuất hiện trong bất kỳ mẫu đơn đăng ký EB-5 Trực tiếp mới nào.

Các nhà đầu tư đã nộp I-526 cho một dự án Trung tâm Vùng và đang chờ kết quả thì không cần thực hiện thêm hành động nào. USCIS không yêu cầu những người nộp đơn này phải nộp lại I-526E mà sẽ giải quyết trên cơ sở mẫu đơn I-526.

Tuy nhiên, bất kỳ đương đơn mới nào đều phải sử dụng biểu mẫu mới. Nếu không, đơn đăng ký sẽ bị từ chối. Trong trường hợp như vậy, đương đơn sẽ cần phải điền và nộp lại hồ sơ EB5, có nghĩa là mất vị trí ưu tiên của họ trong danh sách xử lý EB-5 tại thời điểm nhu cầu đang tăng nhanh chóng. Điều này có thể có tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các nhà đầu tư từ các quốc gia có số lương đương đơn EB5 lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với một luật sư có kinh nghiệm để tránh những sai sót và chậm trễ không đáng có.

Chương trình Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là chương trình nhận thường trú nhân Hoa Kỳ (Thẻ xanh) theo diện Đầu tư. Yêu cầu đầu tư tối thiểu là 800.000 đô la và mức đầu tư phải tạo ra mười việc làm. Mỗi thành viên của một đơn vị gia đình đủ điều kiện có thể có được thường trú nhân thông qua một khoản đầu tư duy nhất, nhưng cha mẹ nên lập kế hoạch thận trọng để con cái của họ tránh “quá tuổi”.


Investor Visa Application Price Increase

USCIS Changes EB-5 Investor Visa Application Form for Regional Center Applicants

USCIS has introduced a new EB-5 application form specifically for EB-5 Regional Center Applicants – henceforth to be known as Form I-526E.

The US Citizenship & Immigration Services (USCIS) today issued a new EB-5 Investor Visa application form for Regional Center applicants – the I-526E Immigrant Petition by Regional Center Investor. Until now, both Regional Center and Direct EB-5 Visa applicants used the same form I-526 Immigrant Petition by Alien Entrepreneur. A revised Direct EB-5 application form is expected soon.

Applicants are advised to work with a licensed US attorney when preparing an EB-5 application. The attorney will ensure that you are using the correct form and can assist with documenting acceptable sources of funds. This will avoid any necessary delays or denials caused by administrative errors or inadmissible Sources of Funds. At Davies & Associates we have helped hundreds of families successfully move to the United States, and no client who has followed our advice has been denied an EB-5 Visa.

The I-526E, being focused on Regional Center EB-5, inevitably contains sections requiring more information of an EB-5 Visa applicant’s chosen Regional Center project. There are also additional questions about the investor, for example their net worth, that will likely also feature in any new Direct EB-5 application form.

Investors who have already submitted an I-526 for a Regional Center project and are awaiting adjudication need take no further action. USCIS does not require these applicants to re-submit an I-526E, but rather will adjudicate on the basis of an I-526.

However, any new applicants must use the new form. Failure to do so will result in the application being rejected. In such an instance, the applicant would need to refile, which means losing their position in the EB-5 processing queue at a time when demand is rising quickly. This can have a particularly serious impact on investors from countries in or near retrogression. We advise you to work with an experienced attorney to avoid unnecessary mistakes and delays.

The EB-5 Immigrant Investor Visa Program is US permanent residency (Green Card) by Investment. The minimum investment requirement is $800,000 and this must create ten jobs. Each member of a qualifying family unit can obtain permanent residency through a single investment, but parents should plan carefully to avoid their children “ageing out” and requiring their own separate application.

Read more about EB-5 Visas.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Humanitarian Parole for Afghans

Senators Show Support for New EB-5 Investors

Amid all the excitement of the EB-5 Regional Center Program returning, a key question remains unresolved: that of Regional Center “redesignation”. But a group of leading Senators are giving new investors grounds for hope that this will be cleared up soon. 

The US Citizenship & Immigration Services (USCIS) argues that the recent legislation means that all Regional Centers must re-apply for authorization and cannot accept new investors until this has been granted. This could cause delays given the administrative burden on USCIS of having to adjudicate on hundreds of Regional Center applications at once.

However, a group of senior Senators, including Senate Majority Leader Chuck Schumer, have issued a letter to the head of USCIS stating that it was never the intention of the legislation to de-authorize existing Regional Centers. 

How USCIS will respond is yet to be seen. Since this is an evolving story, our firm will keep your updated of any new developments. Once Regional Centers are able to start accepting new investors, we predict an uptick in new EB-5 applications. This may have serious impact on demand in places like India. There are only 700 visas available for each country each year, after which that country enters so-called visa retrogression. To avoid such a waiting list – which can span multiple years – it is advisable to start preparing your application in advance, so that it is ready for submission as soon as this issue is resolved. 

What is EB-5?

EB-5 is an immigrant visa that offers a pathway to US permanent residency (Green Card) through investment. The minimum investment threshold is $800,000 and it must create ten jobs. In addition to the Regional Center route, the Direct EB-5 route remains open to new investors. Click here to learn more about the EB-5 Visa.
 
To discuss how this impacts you, please request a call with Mark Davies or Blake Harrison in our EB-5 Team by replying to this email or contacting Neena Singh in our Delhi office: 
WhatsApp: +91 95992 99322
Email: [email protected]


New EB-5 Visa Rules: What is Concurrent Filing in EB-5?

The changes affect EB-5 applicants who are waiting to file their I-485 adjustment of status application.

By Blake Harrison, Senior Counsel, Investor Visa Practice

On March 15, 2022, President Biden signed long-anticipated EB-5 reform measures into law.  One of the most significant changes under the new law is the ability to file Form I-526 and Form I-485 at the same time, which is commonly referred to as “concurrent filing.”  Before the EB-5 Reform Bill was enacted, EB-5 investors had to wait for their I-526 petitions to be approved before filing for adjustment of status. Under the EB-5 Reform Bill, concurrent filing allows investors living in the United States on non-immigrant visas to apply for adjustment of status when filing their I-526 petitions. We expect that investors who filed their I-526 petitions before the EB-5 Reform Bill was enacted may also apply for adjustment of status prior to the adjudication of Form I-526.

Blake will be hosting a client workshop for clients who are impacted by this change next Wednesday 20 April at 11 am Eastern time. If you are not a Davies & Associates client, but think you might be affected by the changes to concurrent filing rules, you are also welcome to attend. Click here to sign up or contact us to discuss.


The EB-5 Visa Program is a route to US Permanent Residency by investment. The minimum required investment is either $800,000 or $1,050 million depending upon where the investment is made. The investment must create ten jobs and the source of funds must be legitimate and clearly documented. A single investment can include the applicant’s spouse and children under the age of 21.

This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


EB-5 Investor Visa

What is the Latest on EB-5 Investor Visa Reauthorization?

The EB-5 Regional Center program lapsed last summer pending reauthorization by the United States Congress. Potential reauthorization could come as early as this week if it is combined with spending legislation due to be passed before this Friday, 11 March.

If EB-5 Regional Center reauthorization is added to the spending bill, and if the spending bill is passed, the EB-5 program will return, but with likely new rules.

What are the likely new EB-5 rules?

The most significant change in a reformed EB-5 Immigrant Investor Visa Program would be the investment amounts. The minimum investment requirement for EB-5 will increase to $800,000 in a Targeted Employment Area (TEA) and to $1,050,000 outside of these designated areas.

The program would also be reauthorized for five years, providing longer-term certainty for both investors and the industry as a whole.

Some visas would be reserved for certain investors, including 20 percent for those investing in a rural areas, 10 percent for those investing in areas of high unemployment, and 2 percent for those investing in infrastructure projects.

There are not yet any guarantees on this. This is the nature of the democratic process and we will keep you updated as soon as we find out more. The Direct EB-5 Visa option currently remains open at the $500,000 minimum investment level. However, the window for applying under the current terms is fast closing – presuming the legislation is enacted.

What is EB-5?

The EB-5 investor Visa offers a pathway to US Permanent Residency (a Green Card) via an investment that creates ten jobs. A qualifying family unit can each receive Green Cards under a single investment, but parents need to carefully plan to avoid their children “ageing out” of the process.

Many thousands of people have moved to the United States under the EB-5 Visa program over the past three decades. EB-5 has created hundreds of thousands of jobs and brought in billions of dollars of foreign investment at no cost to the American taxpayer.

This is an evolving situation, please keep checking our blog for more information. We will be holding as series of webinars on this subject as soon as the future of EB-5 becomes clear.

Click here to read more about the EB-5 Immigrant Investor Visa Program


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Business Immigration from the UK to the USA

UK Scraps Investor Visa – What are my options?

The US investor visa requires an investment amount five times lower than the UK investor visa

The UK Government has announced it will be scrapping its Tier One Investor Visa program. The program had come under fire for the perception that it provided a legitimate route for illicit wealth to enter the United Kingdom.

The UK Investor Visa program was relatively expensive when compared with other countries’ residency and citizenship by investment programs. The minimum investment requirement started from £2 million – which is around five times as much as the corresponding US program, the EB-5 Immigrant Investment Visa Program. Investors had the option of investing more money to reduce the length of time before they could be granted Indefinite Leave to Remain in the UK and by extension applying for citizenship a year after.

United States EB-5 Investor Visa

The price tag of the UK investor visa meant that it only attracted a few hundred applicants each year. That contrasts starkly with the US EB-5 investor visa, which attracts thousands and regularly meets its annual quota of 10,000 visas – thanks in part to a large backlog of Chinese applicants.

The US program currently has a minimum investment requirement of $500,000, which must create ten jobs. A key aspect of the program – the Regional Center program – is likely to come before Congress in the very near future and the rumor is that the investment amount may increase. This could be to $700,000 or $750,000, but this is only speculation and there are no guarantees.

The popular Regional Center route is currently closed awaiting reauthorization. This could potential occur within the next few weeks if it is included in Congress’s spending legislation. The alternative so-called “Direct EB-5” route is currently open at the minimum $500,000 threshold right now.

Grenada Citizenship by Investment

One of the most cost-effective citizenship or residency programs around the world is offered by Grenada, an island in the Caribbean. Grenadian citizenship starts from just $150,000 for a donation or $220,000 for an investment. Processing times are relatively fast and can take less than three months. Grenada has a relatively strong passport and it hold an E-2 Treaty with the United States. There is no tax on income earned outside of the island’s jurisdiction.

Turkey Citizenship by Investment

You can obtain citizenship of Turkey in around 6 months in exchange for a $250,000 investment in real estate or holding deposits in excess of $500,000 with a Turkish bank for at least three years. Turkey is a global transportation hub and it also holds an E-2 Treaty with the United States. This means that, like Grenada, you could become eligible for the US E-2 Visa by first obtaining Turkish citizenship.

Italy Investor Visa

Italy’s investor visa starts from just €250,000. However, most of our clients prefer the country’s elective residency visa, which allows you to live in Italy provided you have €32,000/year from funds earned outside Italy to support you. The country also offers generous flat tax rates to high-net-worth-individuals.

Contact us to discuss any of the options listed above.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


EB-5 Investor Visa

EB5 Trực tiếp: Con đường mới và nhanh hơn đến Thẻ xanh

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chương trình Trung tâm Vùng EB5 đã hết hạn và USCIS ngừng chấp nhận Đơn I526 mới để xử lý. Đồng thời USCIS tiếp tục chấp nhận đơn EB5 cho các đơn EB5 Trực tiếp với mức đầu tư chỉ 500.000 USD.

Trong khi USCIS đã ngừng xử lý các Hồ sơ của Trung tâm Vùng EB5 và các Đơn nộp I485 liên quan, việc xử lý các Đơn kiện EB5 Trực tiếp và các Đơn nộp liên quan vẫn tiếp tục còn hiệu lực. Với việc các hồ sơ của Trung tâm Vùng EB5 đã dừng lại, một giả thuyết hợp lý rằng thời gian xử lý các trường hợp Trực tiếp EB5 sẽ cải thiện đáng kể.

Chương trình Trung tâm Vùng EB5 là một “chương trình thử nghiệm” được gia hạn liên tục. Chương trình EB5 Direct được ủy quyền vĩnh viễn, không hết hạn và hiện đang mở cửa cho các khoản đầu tư với giá 500.000 USD.

Nền tảng

Có rất nhiều thông tin sai lệch liên quan đến chương trình EB5 Trực tiếp. Bảng so sánh tóm tắt sau đây nhằm cung cấp thông tin rất cơ bản phần nào giải quyết được thắc mắc của nhà đầu tư đối với EB5 diện Trực tiếp và EB5 Trung Tâm Vùng

 EB5 Trung tâm Vùng (Đã hết hạn ngày 30/6/2021)EB5 TRỰC TIẾP
Yêu cầu đầu tư500.000 USD in TEA 900.000 USD outside TEA500.000 USD in TEA 900.000 USD outside TEA
Bạn có yêu cầu đầu tư vào chính doanh nghiệp của mình không?KhôngKhông, nhưng tự đầu tư doanh nghiệp rất phổ biến
Vốn đầu tư có cần là tiền mặt không?Mặc dù luật pháp không yêu cầu, các Trung tâm khu vực yêu cầu tiền mặt để tài trợ cho các dự án của họ.Không yêu cầu tiền mặt **. Công ty của chúng tôi đã giúp NĐT nhận được Thẻ xanh qua EB-5 Trực tiếp bằng cách tận dụng thiết bị, hàng tồn kho và các tài sản khác.
Thời hạn uỷ quyềnTạm hết hiệu lực vào ngày 30/06/2021Hiệu lực vĩnh viễn
Tạo việc làmCó thể sử dụng các công việc thích hợp, quy định theo một công thức kinh tế để làm bằng chứng cho mười (10) việc làm đã được tạo ra.Bằng chứng dựa trên sự ưu tiên việc làm, 10 công việc thực tế sẽ được tạo ra trong vòng 2,5 năm.
Có thể sự dụng các công việc hiện có không?Không, với một ngoại lệ riêng để tiết kiệm công việc trong một doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính **.Không khác nhau**.
Tham gia quản lý doanh nghiệp hằng ngàyKhông yêu cầu***Không bắt buộc nhưng điều này phổ biến hơn nhiều so với các trường hợp Trung tâm khu vực. ***

Tôi có cơ sở sản xuất đồ gỗ tại Việt Nam. Tôi có thể đầu tư cho Khoản đầu tư EB5 tại Hoa Kỳ của mình với hàng tồn kho là đồ gỗ Nội thất không?

Bạn có thể thành lập doanh nghiệp ở Mỹ để bán đồ nội thất bạn sản xuất ở Việt Nam bằng visa L. Hoặc, miễn là bạn đã đầu tư đủ yêu cầu đầu tư bằng hàng tồn kho là đồ nội thất và các nguồn vốn khác ở Hoa Kỳ, cũng như tạo đủ số việc làm tại Hoa Kỳ, bạn có đủ điều kiện để nộp đơn cho EB5.

Tôi có cơ sở sản xuất áo thun ở Ấn Độ. Tôi có thể đầu tư cho Khoản đầu tư EB5 tại Hoa Kỳ của mình với hàng tồn kho là Áo phông không?

Bạn có thể thành lập doanh nghiệp ở Hoa Kỳ để bán Áo phông bạn sản xuất ở Ấn Độ bằng thị thực L-1 hoặc thị thực khác. Miễn là bạn đã đầu tư đủ Áo phông và các nguồn vốn khác ở Hoa Kỳ và tạo đủ việc làm tại Hoa Kỳ, bạn có đủ điều kiện để nộp hồ sơ EB5.

Tôi có thể đến Hoa Kỳ trong thời gian chờ xử lý hồ sơ EB5 của mình không?

Nhiều khách hàng của công ty chúng tôi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ bằng thị thực E2, thị thực L1 và các thị thực khác. Sau khi thành lập các doanh nghiệp này và phát triển doanh nghiệp đến mức có thể thoả mãn điều kiện đầu tư đối với chương trình thị thực khác, khách hàng của chúng tôi đã thành công trong việc “điều chỉnh” trạng thái của họ ở Hoa Kỳ thành trạng thái “Thường trú nhân” và “Thẻ xanh” thông qua chương trình EB1C, EB5 Trực tiếp và các danh thị thực mục Dựa trên Việc làm khác .

Một lợi thế chính của EB5 Trực tiếp và EB1C là cả hai đều cho phép khách hàng xây dựng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ của họ theo thời gian và đủ điều kiện để được cấp Thẻ xanh.

Ví dụ, một khách hàng có được thị thực E2 để mở một cửa hàng cà phê nhỏ ở Miami đã có thể phát triển doanh nghiệp đó lên ba cửa hàng cà phê, do đó tạo ra hơn hai mươi việc làm. Khách hàng này có thể chuyển đổi thị thực E2 của mình thành Thẻ xanh bằng cách sử dụng chương trình EB5 Trực tiếp.

Trong một ví dụ khác, một khách hàng người Ấn Độ đã thành lập một doanh nghiệp tiếp thị thời trang nhỏ có hai nhân viên ở New York bằng thị thực L-1 và sau đó có thể “điều chỉnh” sang trạng thái Thẻ xanh sau khi phát triển công việc kinh doanh của mình tại Hoa Kỳ trong 2-3 năm.

Mặc dù hoàn toàn có thể đến Hoa Kỳ bằng thị thực không nhập cư và chờ đợi sự chấp thuận của Thẻ xanh theo diện EB5, điều này liên quan đến việc đánh giá các cân nhắc về “ý định nhập cư” và các vấn đề phức tạp khác của luật nhập cư. Những cân nhắc như vậy yêu cầu lập kế hoạch cẩn thận và sự hỗ trợ của luật sư EB5 có kinh nghiệm.

Tôi có thể tính Công việc đã được tạo cho chính gia đình của tôi trong hồ sơ EB5 Trực tiếp không?

Một câu hỏi phổ biến mà câu trả lời là KHÔNG – bạn không thể tính việc làm được tạo ra cho các thành viên gia đình như một phần của việc đáp ứng các yêu cầu tạo việc trong chương trình EB5. Đối với EB-5 Trực tiếp, bạn phải tạo ra tối thiểu 10 việc làm trong vòng 2,5 năm.

Loại hình kinh doanh nào đủ điều kiện cho EB5 trực tiếp?

Đây là một câu hỏi rất phổ biến. Tất cả các loại hình doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nào đều đủ điều kiện cho EB5 miễn là tạo ra các công việc cần thiết và đầu tư áp dụng đã được thực hiện. Khách hàng của chúng tôi đã thành lập doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các ngành sau đây và sau đó được “điều chỉnh” sang trạng thái Thẻ xanh thông qua EB5 hoặc các danh mục thị thực dựa trên việc làm khác:

Thời trang Chế tạo Dâu khi Nha khoaCác thiết bị y tế Đồ nội thất Chăm sóc sức khoẻ công nghệ thông tin Tóc và Làm đẹp

* Số tiền đầu tư cho cả hai chương trình EB5 đã được tăng lên 900.000 USD đến 1.800.000 USD tùy thuộc vào vị trí của dự án nhưng số tiền này đã bị giảm xuống do vụ kiện của tòa án vào tháng 6 năm 2021. Xem Trung tâm Vùng Behring kiện Wolf, Trường hợp số . 3: 20-cv-09263 (ND Cal)

** 8 C.F.R. § 204,6 (e). Vốn có nghĩa là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, với điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải chịu trách nhiệm cá nhân chủ yếu, và tài sản của doanh nghiệp thương mại mới của hồ sơ là cơ sở không được sử dụng để đảm bảo bất kỳ khoản nợ nào. Tất cả vốn sẽ được định giá theo giá trị thị trường hợp lý bằng USD. Các tài sản có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng các phương tiện bất hợp pháp (chẳng hạn như các hoạt động tội phạm) sẽ không được coi là vốn cho các mục đích của mục 203 (b) (5) của Đạo luật.

*** 8 C.F.R. § 204,6 (g) (4) (ii). Theo kinh nghiệm của chúng tôi Các nhà đầu tư EB5 trực tiếp có thể rất nhanh chóng tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một “doanh nghiệp đang gặp khó khăn” để không phải tạo thêm mười việc làm mới. Điều này thường có thể dẫn đến tổn thất thương mại, không thể duy trì việc làm và từ chối quyền lợi nhập cư EB5 đang tìm kiếm. Chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành xem xét kinh doanh và tài chính thích hợp với một cố vấn tài chính hoặc kinh doanh được cấp phép trước khi mua lại hoặc thành lập bất kỳ doanh nghiệp nào.

**** 8 C.F.R. § 204.6 (j) (5) cung cấp các quy tắc cho “sự tham gia của đương đơn” như sau:

Để chứng tỏ rằng đương đơn đang hoặc sẽ tham gia vào doanh nghiệp thương mại mới, thông qua việc thực hiện kiểm soát quản lý hàng ngày hoặc thông qua việc xây dựng chính sách, hồ sơ EB5 trực tiếp phải kèm theo:

(i) Tuyên bố về chức danh mà đương đơn đã hoặc sẽ nắm giữ trong doanh nghiệp mới và mô tả đầy đủ về nhiệm vụ của vị trí đó;

(ii) Bằng chứng cho thấy đương đơn là nhân viên công ty hoặc thành viên ban giám đốc công ty; hoặc là

(iii) Bằng chứng cho thấy đương đơn đang tham gia vào các hoạt động hoạch định chính sách. Theo mục đích của phần này, đương đơn sẽ được coi là tham gia đầy đủ vào các hoạt động hoạch định chính sách nếu đương đơn là chủ sở hữu vốn trong doanh nghiệp thương mại mới và các tài liệu tổ chức của doanh nghiệp thương mại mới cung cấp cho đương đơn một số quyền, quyền hạn và nghĩa vụ thông thường cấp cho các chủ sở hữu vốn cổ phần của loại hình doanh nghiệp thương mại mới trong khu vực pháp lý mà doanh nghiệp thương mại mới được tổ chức.

Click Here to Read More About EB-5 Visas