CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

Thị thực đầu tư EB-5 (EB5 Visa) có phù hợp với tôi không?

Chương trình thị thực đầu tư định cư EB5

Thị thực EB5 là một trong những con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để có được Thẻ xanh (Thường trú nhân).

Davies & Associates là một trong những công ty luật EB-5 (EB 5 Visa) lâu đời nhất trong ngành, và đội ngũ luật sư di trú, định cư Hoa Kỳ đã giúp hàng trăm gia đình, chủ doanh nghiệp và doanh nhân chuyển đến Mỹ và chưa từng có trường hợp nào bị từ chối về Chứng minh Nguồn vốn. Đây là một trong những khía cạnh thách thức và đòi hỏi kinh nghiệm nhất của đơn xin thị thực EB-5 (EB5 Visa).

Chúng tôi cũng thường xuyên đóng góp các thông tin hữu ích cho các đơn vị truyền thông toàn cầu về chủ đề này.

Thành công của chúng tôi đến từ việc kết hợp các luật sư có trình độ cao với sự hiểu biết về văn hóa, luật pháp, thực tiễn kinh doanh và các quy định ngân hàng trong từng khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động.

Có 700 thị thực EB-5 (EB5 Visa) có sẵn cho mỗi quốc gia mỗi năm. Nếu một quốc gia vượt quá hạn ngạch này thì họ phải nằm trong danh sách chờ đợi. Điều kiện thoả mãn cho EB-5 (EB5 Visa) phụ thuộc vào nơi sinh của một người. Phần lớn các quốc gia gần như không sử dụng hết hạn ngạch của họ. Tuy nhiên, EB-5 (EB5 Visa) đã chứng minh sức huts của mình ở Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam đến mức những người sinh ra ở các quốc gia này hiện đang phải đối mặt với danh sách chờ đợi rất dài. Công dân của các quốc gia đang gặp phải tình trạng chậm trễ nên liên hệ với nhóm của chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn sinh sống tại Hoa Kỳ trong khi nằm trong danh sách chờ đợi.

Các thông tin liên quan về chương trình Thị thực EB-5 (EB5 Visa)

USCIS quản lý Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, còn được gọi là “EB-5 (EB5 Visa),” do Quốc hội thành lập vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một chương trình nhập cư thí điểm được ban hành lần đầu tiên vào năm 1992 và thường xuyên được cấp phép lại kể từ đó, một số thị thực EB-5 (EB5 Visa) visas nhất định cũng được dành cho các nhà đầu tư vào các Trung tâm Khu vực do USCIS chỉ định dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thông tin chi tiết:

Tất cả nhà đầu tư EB-5 (EB5 Visa) phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, là một doanh nghiệp thương mại:

 • Đã thành lập sau 29/11/1990; hoặc
 • Đã thành lập trước 29/11/1990, trong trường hợp:
  1. Đã mua và doanh nghiệp hiện tại được tái cấu trúc hoặc tổ chức lại theo cách mà một doanh nghiệp thương mại mới tạo ra, hoặc
  2. Mở rộng thông qua đầu tư để tăng 40% giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên chính thức.

Doanh nghiệp thương mại nghĩa là Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào được hình thành để tiến hành kinh doanh hợp pháp liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Sở hữu duy nhất
 • Quan hệ đối tác
 • Công ty cổ phần
 • Liên doanh
 • Tập đoàn
 • Uỷ thác kinh doanh hoặc tổ chức khác, có thể thuộc sở hữu công hoặc tư nhân

Định nghĩa này bao gồm một doanh nghiệp thương mại gồm một công ty mẹ và các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, với điều kiện là mỗi công ty con đó tham gia vào một hoạt động vì lợi nhuận được hình thành để tiến hành hoạt động liên tục kinh doanh hợp pháp.

Lưu ý: Định nghĩa này không bao gồm hoạt động phi thương mại như sở hữu và điều hành nhà ở cá nhân.

Yêu cầu tạo việc làm

 • Tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ đủ điều kiện trong vòng hai năm (hoặc trong một số trường hợp nhất định, trong một thời gian hợp lý sau khoảng thời gian hai năm) kể từ khi nhà đầu tư nhập cư được nhận vào Hoa Kỳ với tư cách Thường trú nhân có Điều kiện.
 • Tạo ra hoặc duy trì công việc trực tiếp hoặc gián tiếp:
  • Công việc trực tiếp là công việc thực tế có thể xác định được cho những nhân viên đủ điều kiện nằm trong doanh nghiệp thương mại mà nhà đầu tư EB-5 (EB5 Visa) đã trực tiếp đầu tư vốn của mình.
  • Công việc gián tiếp là những công việc được chứng minh là đã được tạo ra bằng tài sản thế chấp hoặc là kết quả của vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại liên kết với trung tâm vùng bởi một nhà đầu tư EB-5 (EB5 Visa). Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể sử dụng cách tính công việc gián tiếp nếu có liên kết với một trung tâm khu vực.

Lưu ý: Các nhà đầu tư chỉ có thể được ghi nhận là đã duy trì công việc trong một doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Doanh nghiệp gặp khó khăn là một doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất hai năm và đã phát sinh lỗ ròng trong khoảng thời gian 12 hoặc 24 tháng trước ngày ưu tiên trong Mẫu I-526 của nhà đầu tư nhập cư. Khoản lỗ trong giai đoạn này ít nhất phải bằng 20 phần trăm giá trị ròng của doanh nghiệp gặp khó khăn trước khi bị lỗ. Với mục đích xác định xem doanh nghiệp gặp khó khăn đã tồn tại trong hai năm hay chưa, những người chuyển nhượng quan tâm đến doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được coi là đã tồn tại trong cùng khoảng thời gian với hoạt động kinh doanh mà họ đã thành công.

Một nhân viên đủ điều kiện là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc người nhập cư khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Cá nhân đó có thể là một cư dân có điều kiện, một người tị nạn, một người cư trú tại Hoa Kỳ theo diện tạm hoãn trục xuất. Định nghĩa này không bao gồm nhà đầu tư nhập cư; vợ/chồng, con của họ; hoặc bất kỳ công dân nước ngoài nào ở bất kỳ tình trạng không định cư nào (chẳng hạn như người có thị thực H-1B) hoặc người không được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Việc làm toàn thời gian có nghĩa là doanh nghiệp thương mại mới tuyển dụng một nhân viên đủ tiêu chuẩn ở một vị trí yêu cầu tối thiểu 35 giờ làm việc mỗi tuần. Trong trường hợp của Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư, "việc làm toàn thời gian" cũng có nghĩa là việc làm của một nhân viên đủ tiêu chuẩn ở một vị trí đã được tạo ra gián tiếp từ các khoản đầu tư liên quan đến Chương trình Thí điểm.

Một thỏa thuận chia sẻ công việc theo đó hai hoặc nhiều nhân viên đủ điều kiện chia sẻ một vị trí toàn thời gian sẽ được tính là việc làm toàn thời gian với điều kiện đáp ứng yêu cầu về số giờ mỗi tuần. Định nghĩa này không bao gồm sự kết hợp của các vị trí bán thời gian hoặc ngay cả khi toàn thời gian tương đương, khi kết hợp, các vị trí đáp ứng yêu cầu theo giờ mỗi tuần. Vị trí phải cố định, toàn thời gian và không đổi. Hai nhân viên đủ điều kiện chia sẻ công việc phải là cố định và chia sẻ các lợi ích liên quan thường liên quan đến bất kỳ vị trí cố định, toàn thời gian nào, bao gồm cả việc chủ lao động thanh toán cả tiền bồi thường cho người lao động và tiền thất nghiệp cho vị trí đó.

Yêu cầu đầu tư vốn

Vốn có nghĩa là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của doanh nhân nước ngoài, với điều kiện doanh nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm chính và tài sản của doanh nghiệp thương mại mới mà đơn nộp không được sử dụng để đảm bảo bất kỳ khoản nợ nào. Tất cả vốn sẽ được định giá theo giá trị thị trường hợp lý bằng đô la Mỹ. Các tài sản có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng các phương tiện bất hợp pháp (chẳng hạn như các hoạt động tội phạm) sẽ không được coi là vốn cho các mục đích của mục 203 (b) (5) của Đạo luật.

Lưu ý: Vốn đầu tư không thể là vốn vay

Yêy cầu đầu tư tối thiểu:

 • Tổng quan: Khoản đầu tư đủ điều kiện tối thiểu tại Hoa Kỳ là 1.800.000 ĐÔ LA.
 • Khu vực Việc làm Mục tiêu (Tỷ lệ Thất nghiệp Cao hoặc Khu vực Nông thôn). Khoản đầu tư đủ điều kiện tối thiểu trong khu vực thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn ở Hoa Kỳ là 900.000 ĐÔ LA.

Khu vực việc làm mục tiêu là khu vực mà tại thời điểm đầu tư, là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% của tỷ lệ trung bình cả nước.

Writ of Mandamus: Đẩy nhanh tiến độ đơn xin EB-5 (EB5 Visa) của bạn

Đơn xin EB-5 (EB5 Visa) được nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để xem xét. Do tồn đọng hồ sơ tại USCIS, thời gian xử lý có thể mất hơn một năm. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy đơn xin EB-5 (EB5 Visa) (Mẫu I-526) của mình bị trì hoãn một cách bất hợp lý, bạn có thể nộp đơn kiện lên tòa án liên bang để xác định xem liệu nó có bị trì hoãn bất hợp lý hay không.

Vụ kiện này, được biết như giấy ủy quyền, việc sẽ không tác động đến việc đơn I-526 của bạn có được chấp thuận thành công hay không. Tuy nhiên, nó buộc USCIS phải nhanh chóng xem xét trường hợp của bạn nếu nó được đánh giá là bị trì hoãn vô lý. Đôi khi chỉ cần bắt đầu thủ tục tố tụng để USCIS biết là hồ sơ của nguyên đơn bị chậm trễ một cách vô lý để tránh việc phát triển vụ kiện.

Vì việc nộp đơn ủy quyền là một quá trình hành động pháp lý có thể yêu cầu kiện tụng, bạn nên tìm lời khuyên từ luật sư. Liên hệ với D&A để được tư vấn miễn phí để xác định xem điều đó có thuận lợi cho đơn I-526 của bạn hay không. Nhóm của chúng tôi đã đệ trình hàng chục văn bản thành công về các hành động chống lại USCIS vì đã trì hoãn một cách bất hợp lý các đơn xin nhập cư. Chúng tôi có thể hỗ trợ bất kể đơn I-526 của bạn có do Davies & Associates chuẩn bị hay không. Thời gian trung bình từ khi nộp đơn ủy quyền đến khi nhận được phán quyết là khoảng hai tháng, trong một số trường hợp có thể ít hơn đáng kể.

Dự đoán rằng USCIS có thể đột ngột bắt đầu xử lý các hồ sơ với tốc độ nhanh hơn. Bạn nên nộp đơn ủy quyền càng sớm càng tốt để trường hợp của bạn được xem xét trước khi có khả năng tăng đột biến.

THƯỜNG TRÚ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ

Bạn có thể đủ điều kiện cho loại thị thực nhập cư này nếu bạn là một công nhân lành nghề, chuyên gia hoặc người lao động khác. Các kiến nghị ưu tiên thứ ba thường phải kèm theo chứng nhận lao động cá nhân được Bộ Lao động phê duyệt trên Mẫu ETA-9089. Trong một số trường hợp, đơn yêu cầu có thể được nộp đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) với ETA-9089 chưa được xác thực để được xem xét là Phụ lục A, Nhóm I.

Lao động lành nghề (có kỹ năng):

Bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, học vấn hoặc được đào tạo đáp ứng các yêu cầu công việc được quy định trong chứng nhận lao động. Giáo dục sau trung học có liên quan có thể được coi là đào tạo

Bạn phải thực hiện công việc mà những người lao động đủ tiêu chuẩn không có sẵn ở Hoa Kỳ.

Chuyên gia

Bạn phải chứng minh rằng bạn có bằng tú tài của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài, và bằng tú tài là yêu cầu tiêu chuẩn cho loại thị thực này.

Bạn phải thực hiện công việc mà công nhân đủ tiêu chuẩn không có sẵn ở Hoa Kỳ.

Học vấn và kinh nghiệm không thể thay thế cho bằng tú tài.

Bạn phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.

Lao động phổ thông (Lao động khác)

Bạn phải chứng minh khả năng thực hiện công việc lao động phổ thông (yêu cầu đào tạo hoặc kinh nghiệm dưới 2 năm), không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ.

Bạn phải thực hiện công việc mà công nhân đủ tiêu chuẩn không có sẵn ở Hoa Kỳ.

Bạn phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.

Quá trình:

Người sử dụng lao động của bạn (người nộp đơn) phải nộp Mẫu đơn I-140, Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài.

Là một phần của quá trình nộp đơn, chủ lao động của bạn phải chứng minh được khả năng liên tục trả mức lương được đề nghị kể từ ngày ưu tiên.

Chủ lao động của bạn có thể sử dụng báo cáo hàng năm, bản khai thuế thu nhập liên bang, hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán để chứng minh khả năng liên tục trả lương cho bạn.

Gia đình của những người có thị thực EB-3 (EB3 Visa)

Nếu đơn bảo lãnh I-140 của bạn được chấp thuận, vợ / chồng và con cái chưa kết hôn của bạn dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nộp đơn xin nhập học vào Hoa Kỳ theo diện E34 (vợ / chồng của một “lao động lành nghề” hoặc “chuyên gia”) hoặc EW4 (vợ / chồng của một “lao động khác”) và E35 (con của “lao động lành nghề” hoặc “chuyên gia”) hoặc EW5 (con của “lao động khác”).

D&A tư vấn ban đầu miễn phí. Trong quá trình đánh giá sơ bộ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể về các lựa chọn nhập cư của bạn. Nếu chúng tôi xác định rằng trường hợp của bạn cần phải phân tích sâu và xem xét các tài liệu, bạn có thể được yêu cầu lên lịch tư vấn tiếp theo.

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các khách hàng tiềm năng biết rõ về các chi phí nhập cư liên quan trước thời hạn để bắt đầu quá trình lập kế hoạch. Thông thường, chúng tôi cung cấp phạm vi phí dịch vụ do sự phức tạp của một số trường hợp nhất định và chênh lệch thời gian. Cần lưu ý rằng phí đối với một số trường hợp có thể thay đổi do các trường hợp có thể là duy nhất đối với khách hàng.

THỊ THỰC NHÀ ĐẦU TƯ HIỆP ƯỚC E-2 (E2 Visa)

Thị thực Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2 (E2 Visa) cho phép một người chuyển đến Hoa Kỳ cùng vợ / chồng và con cái phụ thuộc của họ với mục đích sở hữu và điều hành một doanh nghiệp. Visa E-2 (E2 Visa) mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • mức đầu tư tương đối thấp
 • khả năng đi lại tự do đến và đi từ Hoa Kỳ
 • khả năng cho vợ/chồng làm việc ở Mỹ
 • tùy chọn để mua các doanh nghiệp nhượng quyền
 • thời gian xử lý nhanh chóng
 • ưu đãi thuế tiềm năng

Chỉ công dân của một số quốc gia mới đủ điều kiện. Nhấn vào đây để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không. Kiểm tra danh sách dưới đây để xem bạn có đến từ một quốc gia đủ điều kiện hay không. Nếu bạn không đến từ một quốc gia đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Davies & Associates đã giúp những người từ các Quốc gia không thuộc Hiệp ước E2 có được Thị thực E-2 (E2 Visa) thông qua quốc tịch nước thứ ba. Tìm hiểu thêm.

Danh sách quốc gia tham gia hiệp ước E2 (E2 Visa)

Nếu như bạn không tìm thấy quốc gia của mình trong danh sách, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi vẫn có thể giúp bạn

Tôi phải làm gì nếu quốc tịch của tôi không có trong danh sách?

Đừng lo lắng nếu quốc gia của bạn không phải là Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2 (E2 Visa) với Hoa Kỳ. Vẫn có một cách để bạn có thể xin Thị thực Hiệp ước E-2 (E2 Visa). Nó chỉ yêu cầu một bước bổ sung. Trước tiên, bạn cần phải có quốc tịch của Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2 (E2 Visa) và sau đó bạn có thể nộp đơn xin Thị thực E-2 (E2 Visa). Chúng tôi đã giúp một số khách hàng có được quốc tịch và sau đó là Thị thực E-2 (E2 Visa). Grenada và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp quyền công dân nhanh chóng và tiết kiệm chi phí bằng các chương trình đầu tư. Cả hai đều là các nước Hiệp ước E-2 (E2 Visa). Bạn có thể đọc thêm về nó trên trang E2 + Đầu tư nhập tịch của chúng tôi.

Lắng nghe từ một trong những khách hàng của chúng tôi, người đã trải qua quy trình Thị thực E-2 (E2 Visa) hai giai đoạn

"Tôi chắc chắn sẽ là người giới thiệu đầu tiên cho bất kỳ ai muốn khám phá Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch Grenada dẫn đến Thị thực E2. Điều quan trọng nhất là một đội ngũ tốt đằng sau bạn, với Davies & Associates, bạn sẽ có một đội ngũ luật sư đáng tin cậy,, bạn cần một đội ngũ có thể hỗ trợ bạn trên mức cơ bản và một lần nữa, bạn được D&A chăm sóc rất chu đáo”

Thị thực E-2 (E2 Visa)

Nếu bạn là nhà đầu tư đến từ một quốc gia đủ điều kiện theo hiệp ước thì thị thực E-2 (E2 Visa) có thể cho phép bạn sống ở Hoa Kỳ với mục đích sở hữu và điều hành một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ưu điểm và Đặc điểm của Visa E-2 (E2 Visa)

 • Vợ / chồng của người có thị thực E-2 (E2 Visa) có thể có được cho phép họ làm việc tại Hoa Kỳ.
 • Con cái chưa thành niên của người có thị thực E-2 (E2 Visa) có thể có được tư cách hợp pháp để cư trú tại Hoa Kỳ.
 • Các nhà đầu tư có thể đủ điều kiện bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có.

Visa E-2 có giá trị trong bao lâu?

 • Thị thực E-2 (E2 Visa) ban đầu có thể được cấp trong bất kỳ khoảng thời gian nào nhưng tối đa là năm năm, trong thời gian đó, người sở hữu có thể đi lại tự do trong và ngoài Hoa Kỳ.
 • Thị thực E-2 (E2 Visa) có thể gia hạn vô thời hạn, có nghĩa là chúng có thể được gia hạn miễn là có nhu cầu quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh cơ bản.

Kế hoạch kinh doanh là chìa khóa cho hồ sơ thành công

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh chứng minh cách doanh nghiệp của bạn đáp ứng rõ ràng các yêu cầu của chương trình thị thực E-2 (E2 Visa) là rất quan trọng. Vì lý do đó, các luật sư MBA Wharton của chúng tôi làm việc với một nhóm chuyên gia phân tích doanh nghiệp nhập cư để chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh đáp ứng sự chấp thuận của các viên chức lãnh sự và nhập cư khó khăn nhất.

Chọn một Luật sư Di trú E-2

Lựa chọn luật sư nhập cư phù hợp là chìa khóa. Theo ý kiến ​​của chúng tôi, bạn sẽ muốn làm việc với một luật sư:

 • Chuyên gia về các đơn xin thị thực E-2 (E2 Visa) và nhà đầu tư.
 • Xử lý nhiều vấn đề E2 mới mỗi tháng.
 • Không có hoặc có lịch sử từ chối rất ít.
 • Có thành tích học thuật tốt và quá trình đào tạo xuất sắc.
 • Chưa bao giờ trở thành tâm điểm của một khiếu nại chính thức của khách hàng hoặc khiển trách chính thức.
 • Là thành viên của một ĐỘI gồm hai hoặc nhiều luật sư sẽ giải quyết vụ việc của bạn. Tránh những người hành nghề một mình vì trường hợp của bạn sẽ bị ảnh hưởng nếu luật sư đó không khỏe hoặc không thể làm việc với hồ sơ của bạn.
 • Sẽ sẵn sang dành thời gian cho bạn SAU KHI người đó được thuê.
 • Sẽ KHÔNG chuyển hồ sơ của bạn cho luật sư tập sự.
 • Có kinh nghiệm gần đây trong việc hỗ trợ người nộp đơn xin thị thực E-2 (E2 Visa) từ quốc gia của bạn.
 • Là thành viên của các tổ chức luật di trú chuyên nghiệp chủ chốt.
 • Có thể cung cấp cho bạn các tài liệu tham khảo có liên quan.
 • Cung cấp cho bạn quyền truy cập 24/7 vào toàn bộ hồ sơ của bạn.
 • Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về việc chọn luật sư nhập cư bằng cách nhấp vào đây.

Thị thực E-2 (E2 Visa): Kế hoạch kinh doanh rất quan trọng

Một kế hoạch kinh doanh nhập cư được soạn thảo tốt thường rất quan trọng trong các trường hợp thị thực E-2 (E2 Visa). Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị Kế hoạch Kinh doanh Nhập cư trong các trường hợp thị thực E-2 (E2 Visa)

Người phụ thuộc

Vợ / chồng của con cái vị thành niên của người giữ thị thực E1 có thể nộp đơn xin tình trạng thị thực E phụ thuộc. Với tình trạng phụ thuộc E-1, vợ / chồng của người có E-visa có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Thẻ Xanh

Mặc dù có các lựa chọn và công ty của chúng tôi hỗ trợ khách hàng điều chỉnh từ tình trạng thị thực E sang trạng thái của người có “thẻ xanh”, thị thực E-1 hoặc thị thực E-2 (E2 Visa) KHÔNG trực tiếp dẫn đến thường trú nhân (còn được gọi là “thẻ xanh”) . Trên thực tế, người xin thị thực E-1 hoặc E-2 (E2 Visa) phải có ý định quay trở lại quốc gia xuất xứ của mình sau khi thị thực hết hạn.

Nếu mục tiêu của bạn cuối cùng là trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ, các lựa chọn khác có thể phù hợp hơn với bạn, chẳng hạn như thị thực L-1 (L1 Visa) hoặc Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 (EB5 Visa)

Nộp đơn ở đâu

Bạn có thể đăng ký để trở thành doanh nhân theo Hiệp ước E-2 (E2 Visa) tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài hoặc bằng cách nộp đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để thay đổi tình trạng nếu bạn đã ở Hoa Kỳ.

Lưu ý: Vì việc thay đổi tình trạng không cấp thị thực mới cho người nộp đơn nên trong chuyến đi nước ngoài tiếp theo của bạn, bạn sẽ phải xin thị thực từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ để trở lại Hoa Kỳ với trạng thái E-2 (E2 Visa).

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn như thế nào?

Davies & Associates là một công ty luật chuyên về di trú. Một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có thị thực E-1, E-2 (E2 Visa), L-1 (L1 Visa) và EB-5 (EB5 Visa). Thông qua sự hiện diện quốc tế của mình, chúng tôi có kiến thức chuyên môn về các thủ tục cụ thể tại nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới. Mặc dù không bao giờ có thể có bất kỳ đảm bảo nào, trong mười lăm năm, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ đơn xin thị thực E-2 (E2 Visa) nào mà chúng tôi đã hỗ trợ bị từ chối.

Vui lòng liên hệ với đội ngũ E-visa của chúng tôi nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ GRENADA

Với biệt danh là Gia vị của vùng Caribê, Grenada là một hòn đảo nói tiếng Anh tuyệt đẹp, có nhiều bãi biển cát trắng, thảm thực vật xanh tốt và những rạn san hô đa dạng. Đất nước này có chính phủ ổn định và một môi trường đầu tư tốt.

Công dân của Grenada có thể đi du lịch mà không bị hạn chế thị thực đến 127 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Liên minh Châu u và các trung tâm kinh doanh quan trọng như Singapore và Hồng Kông. Grenada là một trong số rất ít quốc gia mà công dân có thể đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không cần xin thị thực trước.

Với đại diện tại thủ đô, St George’s, Davies & Associates là công ty luật hàng đầu trong việc cung cấp hỗ trợ cho các khách hàng muốn nhận Quốc tịch bằng cách Đầu tư tại Grenada. Chúng tôi tự hào đã tạo được danh tiếng mạnh mẽ trên toàn cầu về các giải pháp nhập cư liên quan đến nhà đầu tư của chúng tôi và được xếp hạng duy nhất trong số các công ty luật di trú về khả năng có hai luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ / Grenada.

Có rất nhiều lợi thế khi nhập quốc tịch Grenada. Các ngành công nghiệp chủ chốt của Grenada là du lịch và xuất khẩu thực phẩm mang lại tiềm năng đầu tư đáng kể. Davies & Associates đã mở rộng sự hiện diện của mình một cách chiến lược trên toàn đảo để giúp khách hàng của chúng tôi định hướng các cơ hội kinh doanh này.

Grenada Cung cấp Visa Du lịch Miễn phí đến 127 Quốc gia

Mặc dù quốc tịch Grenada không phải là con đường tự động dẫn đến thị thực Hoa Kỳ, Grenada là một quốc gia có hiệp ước E-2 (E2 Visa) với Hoa Kỳ. Chương trình thị thực E-2 (E2 Visa) cung cấp một lộ trình nhanh chóng, hiệu quả để mở rộng hoặc thành lập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Davies & Associates là một công ty luật hàng đầu trong việc hỗ trợ thị thực E-2 (E2 Visa). Thời gian xử lý đối với thị thực E-2 (E2 Visa) rất ngắn, đôi khi chỉ là một tháng. Nhiều khách hàng của chúng tôi đã chọn theo đuổi thị thực E-2 (E2 Visa) như một cách để sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, trong khi đơn xin thị thực EB-5 (EB5 Visa) của họ đang chờ xử lý. Thị thực EB-5 (EB5 Visa) có thời gian xử lý trung bình là hai năm, nhưng một số quốc gia đang phải đối mặt với thời gian trì hoãn “hồi tố” lâu hơn vì nhu cầu quá cao. Thị thực E-2 (E2 Visa) là một cách hữu ích trong thời gian chờ đợi.

Không áp dụng thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới

D&A đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các bên liên quan trong Chương trình Đầu tư nhập Quốc tịch của Grenada và đã thành công trong việc hỗ trợ đắc lực cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới đạt được quốc tịch của quốc gia này.

Cho phép song tịch & không có yêu cầu phải cư trú ở Grenada trước hoặc sau khi có quốc tịch

Về chi phí để có Quốc tịch Grenada, nhà đầu tư có hai lựa chọn chính: đóng góp 150.000 đô la cho Quỹ chuyển đổi quốc gia của Grenada hoặc đầu tư 220.000 đô la vào bất động sản. Thông qua sự hiện diện mạnh mẽ của chúng tôi trên quốc đảo, D&A có thể giúp khách hàng của chúng tôi tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Khi có yêu cầu, nhân viên cấp cao của chúng tôi sẽ đến thăm hòn đảo với khách hàng và giới thiệu họ với các bên liên quan chính bao gồm các thành viên chính phủ, cũng như các nhà quản lý quỹ đầu tư và nhà phát triển bất động sản.

Các quy tắc của Chương trình Đầu tư Nhập tịch Grenada rất nghiêm ngặt nhưng đơn giản. Người nộp đơn phải có lý lịch tư pháp sạch sẽ và có thể xác minh nguồn tiền của họ. Không có yêu cầu phải cư trú tại Grenada trước hoặc sau khi được cấp quốc tịch và không phải trả thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới. Con phụ thuộc dưới 30 tuổi được bao gồm.

Tìm hiểu những lý do hàng đầu của chúng tôi để chọn Quốc tịch Grenada theo Đầu tư ở cuối trang.

Với sự hỗ trợ của D&A, toàn bộ quy trình có thể xử lý nhanh và trơn tru. Một hồ sơ được chuẩn bị tốt kết hợp với làm việc hiệu quả của các cơ quan có thẩm quyền Grenadian, đồng nghĩa với việc thời gian xử lý chỉ mất trung bình hai tháng.

Grenada Factbox

Dân số: 117.000
Diện tích: 344 km2
Thủ đô: St George`s
Múi giờ: UTC-4
GDP mỗi Capita: 15.000 USD
Tốc độ tăng trưởng GDP: 5,1% / năm
Tiền tệ: Đô la Đông Caribe

QUỐC TỊCH THỔ NHĨ KỲ

Với vị thế là một trung tâm giao thông quốc tế lớn ở ngã tư của châu Âu và châu Á, không có gì ngạc nhiên khi chương trình đầu tư quốc tịch của Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng trở thành một trong những chương trình phổ biến nhất trên thế giới. Chương trình tiết kiệm chi phí của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thời gian xử lý nhanh chóng và tiếp cận với hộ chiếu mạnh mẽ và nền kinh tế đa dạng. Ngoài ra, người mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện để được cấp Thị thực E-2 (E2 Visa) của Hoa Kỳ, cho phép một người chuyển đến Hoa Kỳ với mục đích sở hữu và điều hành một doanh nghiệp.

Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp hai con đường nhanh chóng và hiệu quả để trở thành công dân của họ. Người nộp đơn có thể chọn đầu tư 250.000 USD vào bất động sản hoặc duy trì số dư ít nhất 500.000 USD với một ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cả khoản đầu tư bất động sản và khoản tiền gửi ngân hàng phải được duy trì ít nhất ba (3) năm. Người nộp đơn có thể kiếm được thu nhập cho thuê hoặc lãi từ khoản đầu tư của họ trong thời gian này. Hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp khả năng tiếp cận miễn thị thực đến hơn 110 quốc gia trên thế giới, cũng như cơ hội tham gia vào nền kinh tế đa dạng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lợi ích của quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ

THỜI GIAN XỬ LÝ NHANH Hộ chiếu và quốc tịch thường có thể được cấp trong vòng 4 - 6 tháng.

KHÔNG YÊU CẦU LƯU TRÚ Không yêu cầu phải dành thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ.

TIẾP CẬN XIN VISA E2 Thổ Nhĩ Kỳ là một Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2 (E2 Visa) với Hoa Kỳ và việc có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ khiến một người đủ điều kiện cho loại thị thực này.

CÔNG DÂN KÉP Không yêu cầu từ bỏ quyền công dân hiện có.

VỊ TRÍ Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở ngã tư của Châu u và Châu Á. Hãng hàng không quốc gia của nó bay đến hơn 300 điểm đến trên toàn thế giới.

CHĂM SÓC Y TẾ Được chăm sóc y tế miễn phí suốt đời cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Visa E-2: Điều tốt nhất cho bước tiếp theo để nhận thẻ xanh

Một lợi ích bổ sung của việc nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là nó cung cấp quyền tiếp cận đến Thị thực E-2 (E2 Visa) đến Hoa Kỳ. Visa E-2 (E2 Visa) cho phép một gia đình sống và làm việc tại Hoa Kỳ với mục đích sở hữu và điều hành một doanh nghiệp hoặc nhượng quyền thương mại. Thị thực thường được mô tả là “điều tốt nhất để đến bước tiếp theo đối với Thẻ xanh” vì nhiều lợi ích mà nó mang lại, bao gồm tính linh hoạt trong việc đi lại và khả năng cho vợ/chồng xin phép làm việc tại Hoa Kỳ. Chìa khóa của một đơn đăng ký là trình bày một trường hợp kinh doanh đáng tin cậy cho lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Istanbul. D&A có vị trí vững chắc và kiến thức chuyên sâu để giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng một kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ hoặc cách khác là tìm một doanh nghiệp nhượng quyền đáp ứng các yêu cầu của chương trình E-2 (E2 Visa).

Quy trình hai bước đến Hoa Kỳ

Hơn một nửa dân số thế giới không đủ điều kiện cho Visa E-2 (E2 Visa), điều này yêu cầu quốc gia của bạn phải tham gia hiệp ước liên quan với Hoa Kỳ. Công dân của Trung Quốc, Việt Nam, Nigeria, Nam Phi, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đều không đủ điều kiện. Tuy nhiên, bằng cách nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, một người hoặc gia đình có thể đủ điều kiện. D&A là một trong số rất ít công ty luật trên thế giới có kinh nghiệm thành công trong việc giúp khách hàng từ các quốc gia không đủ điều kiện có được Thị thực E-2 (E2 Visa) thông qua quy trình gồm hai bước như vậy.

Đang hỗ trợ

Cho dù đó là ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Hoa Kỳ, D&A và các đối tác của chúng tôi có thể giúp bạn và gia đình của bạn phát triển ở vị trí mới. Từ việc thành lập doanh nghiệp và tìm tài sản cho đến tư vấn về thuế, chúng tôi luôn bên cạnh bạn sau khi thị thực của bạn được cấp. Các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi chuyên về các vấn đề liên quan đến cư trú, quốc tịch, thành lập doanh nghiệp, đầu tư tài sản và quản lý tài sản. Đội ngũ của chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ được thu hút từ các trường luật và công ty kế toán hàng đầu và họ có thể giúp điều hướng thế giới phức tạp của việc thành lập doanh nghiệp và nộp thuế ở Hoa Kỳ. Nhóm của chúng tôi trải rộng trên toàn thế giới, chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn và chúng tôi cung cấp dịch vụ địa phương cho khách hàng của mình ở bất cứ nơi nào họ sống.

DỊCH VỤ THỊ THỰC VÀ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

Davies & Associates cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay và linh hoạt cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Từ các dịch vụ hợp nhất cơ bản đến đàm phán các điều khoản cho các vụ mua bán và sáp nhập phức tạp, bạn có thể dựa vào đội ngũ chuyên gia công ty tài năng của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu công ty của mình.

Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và đã được khách hàng của chúng tôi giữ làm công ty luật được lựa chọn cho tất cả các vấn đề liên quan đến kinh doanh và pháp lý. Kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp của chúng tôi cung cấp giá trị đáng kể cho tập đoàn và khách hàng quốc tế của chúng tôi, đó là cam kết chắc chắn của chúng tôi trong việc nắm bắt đầy đủ các nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp bạn. Đối với hầu hết các khách hàng của chúng tôi, điều này có nghĩa là nguồn lực toàn cầu và khả năng cung cấp các giải pháp công ty quốc tế ở cấp địa phương thực sự. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của bạn khi cần có sự hỗ trợ chuyên nghiệp đáng kể.

 • Dịch vụ hình thành & khởi nghiệp pháp nhân
 • Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Dịch vụ Thuế & Kế toán
 • Dịch vụ quản trị công ty
 • Định giá & Tư vấn

Liên hệ với chúng tôi cho tất cả các yêu cầu liên quan đến công ty: [email protected]
+ 1-212-763-0025

Nắm rõ doanh nghiệp của bạn là chìa khóa thành công của chúng tôi

Luật sư của chúng tôi liên lạc trực tiếp với giám đốc điều hành và quản lý cấp cao để hiểu các mục tiêu mở rộng của công ty bạn. Chúng tôi thường có một số cuộc họp và tham vấn sâu để hoạch định ra các bước tiếp theo.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, có vô số cân nhắc quan trọng khi lập kế hoạch mở rộng ra quốc tế. Tại D&A, chúng tôi cung cấp dịch vụ đầy đủ cho các khách hàng đang tìm cách mở rộng hoạt động sang Hoa Kỳ. Từ cấu trúc doanh nghiệp phức tạp và lập kế hoạch thuế toàn cầu đến xử lý tất cả các vấn đề về thị thực kinh doanh, các giải pháp chìa khóa trao tay của chúng tôi cho phép khách hàng tiếp tục tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất của doanh nghiệp của họ.

Hầu hết các khách hàng Nông nghiệp và Hàng hóa của chúng tôi tận dụng các hoạt động ở nước ngoài thành công và hiệu quả về chi phí để tận dụng tối đa nhu cầu thị trường Hoa Kỳ ổn định và phân nhánh các hoạt động hiện có một cách chiến lược vào Hoa Kỳ.

Chúng tôi đã hỗ trợ thành công các sáng kiến ​​mở rộng này bằng cách thiết lập sự hiện diện kinh doanh chiến lược tại Hoa Kỳ cho khách hàng của chúng tôi:

 • Phòng Kinh doanh & Tiếp thị. Nhiều khách hàng ở nước ngoài của chúng tôi tìm cách phát triển các khía cạnh của sản xuất và kinh doanh hàng hóa ở nước ngoài của họ bằng cách thiết lập một không gian văn phòng tiếp thị & bán hàng dành riêng cho Hoa Kỳ. Những nỗ lực như vậy thường liên quan đến việc mua một không gian cho thuê chiến lược, thuê 2+ nhân viên và chuyển giao nhân sự chủ chốt từ đơn vị nước ngoài.
 • Hoạt động phân phối. Thị trường tiêu thụ mạnh mẽ ở Hoa Kỳ cho hàng hóa thành phẩm đã khiến nhiều khách hàng của chúng tôi theo đuổi nỗ lực mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh phân phối tại Hoa Kỳ. Tận dụng chi phí hàng hóa và lao động ở nước ngoài, khách hàng của chúng tôi tích hợp theo chiều dọc các hoạt động bằng cách hình thành các mối quan hệ công ty giữa một Hoa Kỳ mới thành lập và Công ty nước ngoài của họ. Những nỗ lực này thường yêu cầu đàm phán về việc cho thuê, hợp thức hóa giữa người mua/người bán và các thỏa thuận phân phối, đào tạo nhân viên tại Hoa Kỳ và lập kế hoạch thuế toàn cầu cẩn thận.
 • Logistics & Kho bãi. Để tăng cường các cơ hội thương mại quốc tế, một số khách hàng CMP của chúng tôi thành lập các đơn vị hoạt động tại Hoa Kỳ tập trung vào lĩnh vực hậu cần và phân phối. Các hoạt động xuất nhập khẩu này yêu cầu lập kế hoạch thuế công ty và các pháp nhân toàn cầu cẩn thận, mua các giấy phép thương mại cần thiết, bảo hiểm và thuê các nhân viên chủ chốt của Hoa Kỳ.

Cam kết của chúng tôi

 • Tham quan thực tế. Bất kể bạn ở đâu trên thế giới, đại diện của D&A sẽ đến thăm các hoạt động của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi cam kết 100% sẽ tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của bạn và chúng tôi tin rằng cách hiệu quả nhất để thực sự hiểu nhu cầu kinh doanh của khách hàng là tự mình trải nghiệm.
 • Đội ngũ chuyên gia tận tâm. Chúng tôi cung cấp sự kết hợp mạnh mẽ của các chuyên gia pháp lý, luật sư công ty, luật sư thuế toàn cầu, chuyên gia thị thực và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể có bốn hoặc năm chuyên gia đủ năng lực giải quyết các nhu cầu cụ thể trong trường hợp của bạn.
 • Các giải pháp chìa khóa trao tay. Đối với khách hàng của chúng tôi, những người đang mở rộng hoạt động hiện tại sang một thị trường mới hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp kinh doanh mới, chúng tôi biết giá trị của việc quản lý mọi thứ ở một nơi. Đội ngũ chuyên gia pháp lý và kinh doanh của chúng tôi được thiết kế để cung cấp các giải pháp trọn gói, chìa khóa trao tay cho tất cả các khách hàng của chúng tôi.
 • Sự hiện diện toàn cầu. Dịch vụ địa phương. Trở thành hiện diện quốc tế có nghĩa là có sự hiểu biết địa phương về nhu cầu của khách hàng. Với các văn phòng có vị trí chiến lược trên khắp thế giới, D&A có thể cung cấp các giải pháp toàn cầu ở cấp địa phương thực sự. Chúng tôi đã xây dựng liên minh làm việc với các chuyên gia pháp lý và kinh doanh trên khắp thế giới, hoạt động bằng nhiều ngôn ngữ và trên tất cả các múi giờ.

Dịch vụ đại lý đã đăng ký

Khi bạn thành lập một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, bạn phải chỉ định một văn phòng luật đã đăng ký. Điều này áp dụng cho cả Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và các tập đoàn. Trước khi bất kỳ ai khởi kiện doanh nghiệp của bạn, họ phải thông báo cho văn phòng luật đã đăng ký của bạn. Có một công ty luật đáng tin cậy làm đại diện đã đăng ký của bạn có nghĩa là bạn có thể đi trước một bước trong quy trình và giải quyết mọi vấn đề một cách kịp thời. Davies & Associates có thể cung cấp cho bạn một địa chỉ đã đăng ký ở tình trạng bạn chọn. Với việc dội ngũ của chúng tôi nhận và chuyển tiếp thư thay mặt bạn, chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề pháp lý ngay khi chúng phát sinh. Điều này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài, nơi chủ sở hữu sống ở nước ngoài hoặc nơi chủ sở hữu sống ở Hoa Kỳ và cần phải tuân thủ các yêu cầu về thị thực của họ

Dịch vụ thành lập

Điều quan trọng là phải xây dựng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ của bạn từ những nền tảng vững chắc bằng cách kết hợp nó một cách chính xác. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nghiệp có liên quan đến thị thực của chủ sở hữu, nơi việc không tuân thủ có thể gây ra các vấn đề về nhập cư. Đội ngũ nhân sự công ty của chúng tôi có thể soạn thảo tất cả các tài liệu công ty cần thiết và tạo ra sổ sách cho công ty cho doanh nghiệp của bạn. Điều này bao gồm việc chuẩn bị một thỏa thuận hoạt động cho các LLC có nhiều hơn một chủ sở hữu hoặc thỏa thuận cổ đông cho một công ty. Chúng tôi cũng có thể trợ giúp phát hành cổ phiếu, thiết lập quyền biểu quyết và bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị và cán bộ công ty. Chúng tôi cũng giúp soạn thảo và xem xét các thỏa thuận lao động và thương lượng các hợp đồng thuê thương mại.

CÁC LOẠI VISAS DÀNH CHO DOANH NHÂN

Xin phép làm việc tại Hoa Kỳ có thể là một quá trình phức tạp và đòi hỏi kiến ​​thức làm việc về các lựa chọn thị thực khác nhau hiện có. Các luật sư di trú của chúng tôi tư vấn cho các doanh nghiệp và cá nhân để họ có thể điều hướng quá trình này với hiệu quả tối ưu và chi phí tối thiểu.

Mặc dù các luật sư di trú của chúng tôi đã có tỷ lệ thành công 100% đối với đơn xin thị thực mà chúng tôi đã nộp, nhưng việc thực hiện trước đó không nên được coi là bảo chứng cho sự thành công trong tương lai.

Công ty của chúng tôi cung cấp chuyên môn sâu rộng về các loại thị thực sau:

 • H-1B: dành cho lao động lành nghề và chuyên gia;
 • L-1 (L1 Visa): Thị thực dành cho Doanh nhân, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp nhỏ;
 • L-1A: dành cho người điều hành và quản lý trong công ty được chuyển giao;
 • L-1B: dành cho những người được luân chuyển trong nội bộ công ty có kiến ​​thức chuyên môn về phạm vi hoạt động của người sử dụng lao động của họ;
 • O-1: dành cho những cá nhân có năng lực phi thường;
 • TN: dành cho một số công dân Canada và Mexico;
 • E-1: dành cho công dân của các quốc gia có Hiệp ước Hữu nghị, Thương mại và Hàng hải hoặc Hiệp ước Đầu tư Song phương với Hoa Kỳ và muốn đến Hoa Kỳ để tiến hành giao thương đáng kể giữa Hoa Kỳ và quốc gia hiệp ước;
 • E-2 (E2 Visa): dành cho công dân của các quốc gia có Hiệp ước Hữu nghị, Thương mại và Hàng hải hoặc Hiệp ước Đầu tư Song phương với Hoa Kỳ và muốn đến Hoa Kỳ để chỉ đạo và phát triển hoạt động của một doanh nghiệp mà họ đã đầu tư đáng kể một số vốn;
 • E-3: dành cho Công dân Úc;
 • I: dành cho các nhà báo quốc tế; và
 • P: dành cho vận động viên, nghệ sĩ và nghệ sĩ giải trí.
 • Miễn trừ H1-B, J-1 của Chuyên gia và các lựa chọn khác cho bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế.

TƯ VAN THUẾ TOÀN CẦU

Tư vấn thuế

Chuyển đến một quốc gia khác có thể rất phức tạp, đặc biệt là không có sự nắm bắt được hệ thống thuế hoàn toàn mới. D&A luôn sẵn sàng trợ giúp mọi thắc mắc và yêu cầu về thuế của bạn, bất kể bạn quyết định chuyển đi đâu.

Mặc dù luật thuế của Hoa Kỳ là một trong những luật phức tạp nhất trên thế giới, nhưng nó cũng đầy rẫy những cái bẫy cho những người chưa quen. Hoa Kỳ nổi tiếng với báo cáo thuế phức tạp và các nguyên tắc đánh thuế phức tạp. Những điều này có thể ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp ngoài Hoa Kỳ và các tài sản tài chính nước ngoài Điều này làm tăng khả năng bị đánh thuế hai lần và khả năng bị đánh thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới.

Giải pháp của chúng tôi

Bằng cách chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch thuế chuyển nhượng và thu nhập cẩn thận của Hoa Kỳ trong giai đoạn trước khi nhận được Thẻ xanh và bắt đầu cư trú tại Hoa Kỳ và sau đó, khách hàng có thể giảm đáng kể hoặc tránh các chi phí thuế bất lợi không mong muốn phát sinh của Hoa Kỳ và hệ quả kiểm tra thuế IRS trong tương lai và do đó giảm trách nhiệm đối với thuế của Hoa Kỳ.

Lập kế hoạch thuế của Hoa Kỳ do Davies & Associates LLP cung cấp sẽ bao gồm bất kỳ hoặc tất cả, trong ba lĩnh vực sau:

 • Lập kế hoạch Thuế Thu nhập Hoa Kỳ cho doanh nghiệp Hoa Kỳ và Doanh nghiệp Toàn cầu;
 • Hoạch định Thuế Thu nhập của Cá nhân Hoa Kỳ; và
 • Kế hoạch quà tặng và di sản dài hạn của Hoa Kỳ và tiếp cận một cách hiệu quả về thuế bao gồm việc xem xét các Quỹ tín thác Gia đình nước ngoài hiện có. "

Nhóm Thuế của chúng tôi do Gary Kaufman đứng đầu, thành viên của Bộ phận Thuế của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Hiệp hội Luật sư Tiểu bang New York. Ông là một phát ngôn viên xuất sắc trong ngành, đã từng giảng dạy tại Tập đoàn Phát triển Kinh tế Thành phố New York, Hiệp hội CPA của Bang New York, Hội thảo Giáo dục Pháp luật Thường xuyên của Ngân hàng Thung lũng Hudson, Phụ nữ New York trong Truyền hình và Điện ảnh, và Ủy ban Luật Giải trí của New York Đoàn Luật sư TP.

Dịch vụ lập kế hoạch thuế thu nhập tại Hoa Kỳ cho doanh nghiệp toàn cầu

Mục tiêu thuế của Hoa Kỳ--

 • Cơ cấu lại sự hình thành và hoạt động của doanh nghiệp Hoa Kỳ theo cách hiệu quả về thuế để giảm thiểu thuế của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận kinh doanh.
 • Cơ cấu để bảo vệ thu nhập kinh doanh ở nước ngoài của các chi nhánh nước ngoài khỏi bị Hoa Kỳ đánh thuế và để bảo vệ các chi nhánh nước ngoài khỏi bị đánh thuế, bao gồm cả việc áp thuế lợi tức kinh doanh khắc nghiệt, đối với lợi nhuận kinh doanh của Hoa Kỳ.
 • Cơ cấu lại các giao dịch giữa các công ty với các công ty liên kết nước ngoài theo cách hiệu quả về thuế.
 • Cơ cấu lại việc nắm giữ và khai thác toàn cầu tài sản trí tuệ của Tập đoàn {IP} theo cách hiệu quả về thuế để giảm thuế thu nhập của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận toàn cầu.

THỊ THỰC DỰA VÀO THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT NỔI BẬT: EB-1A & MIỄN TRỪ LỢI ÍCH QUỐC GIA

Bất kỳ ai có thể chứng minh rằng họ đã đạt được một mức độ thành công nhất định và được công nhận trong lĩnh vực chuyên môn của họ đều có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực dựa trên thành tích. Chúng bao gồm thị thực EB-1A đó và Miễn trừ Lợi ích Quốc gia, cả hai đều không yêu cầu tài trợ từ người sử dụng lao động.

EB-1A

Loại khả năng phi thường (Ưu tiên đầu tiên dựa trên việc làm - tức là EB-1A) yêu cầu người nộp đơn chứng minh rằng họ đã vươn lên trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ và đạt được sự hoan nghênh, chào đón liên tục. Đây là mức phân loại thị thực cao nhất và USCIS sẽ xem xét rất kỹ lưỡng để xác định rằng bạn đã nhận được hoặc được đề cử cho một giải thưởng ngành lớn hoặc đáp ứng ít nhất 3 trong số mười tiêu chí “thay thế”.

Bạn phải đáp ứng 3 trong số 10 tiêu chí được liệt kê dưới đây để chứng minh khả năng xuất chúng trong lĩnh vực của bạn:

 • Bằng chứng về việc nhận được các giải thưởng hoặc giải thưởng xuất sắc được công nhận trên toàn quốc hoặc quốc tế
 • Bằng chứng về tư cách thành viên của bạn trong các hiệp hội trong lĩnh vực yêu cầu thành tích xuất sắc của các thành viên của họ
 • Bằng chứng về tài liệu đã xuất bản về bạn trong các ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp hoặc lớn hoặc các phương tiện truyền thông lớn khác
 • Bằng chứng rằng bạn đã được yêu cầu đánh giá công việc của người khác, cá nhân hoặc trên một hội đồng
 • Bằng chứng về những đóng góp ban đầu về khoa học, học thuật, nghệ thuật, thể thao hoặc liên quan đến kinh doanh của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực này
 • Bằng chứng về quyền tác giả của bạn đối với các bài báo học thuật trên các ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp hoặc thương mại lớn hoặc các phương tiện truyền thông lớn khác
 • Bằng chứng rằng tác phẩm của bạn đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm hoặc trưng bày nghệ thuật
 • Bằng chứng về việc bạn thực hiện vai trò hàng đầu hoặc quan trọng trong các tổ chức nổi bật
 • Bằng chứng rằng bạn có mức lương cao hoặc mức thù lao cao đáng kể khác trong mối quan hệ với những người khác trong lĩnh vực này
 • Bằng chứng về những thành công thương mại của bạn trong nghệ thuật biểu diễn

Ví dụ về bằng chứng tài liệu rằng một người là giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc

 • Bằng chứng về việc nhận được các giải thưởng lớn hoặc giải thưởng cho thành tích xuất sắc
 • Bằng chứng về tư cách thành viên trong các hiệp hội yêu cầu các thành viên của họ chứng minh thành tích xuất sắc
 • Bằng chứng về tài liệu đã xuất bản trong các ấn phẩm chuyên nghiệp do người khác viết về công việc của người nộp trong lĩnh vực học thuật
 • Bằng chứng về sự tham gia, trong một hội đồng hoặc cá nhân, với tư cách là người đánh giá công việc của những người khác trong cùng lĩnh vực học thuật hoặc đồng minh
 • Bằng chứng về những đóng góp nghiên cứu khoa học hoặc học thuật ban đầu trong lĩnh vực này
 • Bằng chứng về quyền tác giả của các sách hoặc bài báo học thuật (trên các tạp chí học thuật có lưu hành quốc tế) trong lĩnh vực này

Miễn trừ lợi ích quốc gia

Danh mục Miễn trừ Quyền lợi Quốc gia (NIW) yêu cầu bằng chứng rằng công việc của bạn có “công lao đáng kể” và “tầm quan trọng quốc gia” và rằng bạn sẽ đến Hoa Kỳ để tiếp tục loại công việc bạn đã làm ở nước ngoài, đảm bảo rằng công việc đó tiếp tục cấu thành “Công lao đáng kể” và “tầm quan trọng quốc gia”.

Với tình trạng NIW, trọng tâm là công việc mà người nộp đơn đang tiến hành vì chúng tôi phải chứng minh rằng công việc đó có “công lao đáng kể” và “tầm quan trọng quốc gia”. Ngoài ra, cần phải chứng minh rằng các “nỗ lực tương lai” của ứng viên ở Hoa Kỳ rất quan trọng nên việc sử dụng phương thức truyền thống để nộp đơn xin lao động sẽ gây bất lợi cho ít nhất một bộ phận dân số Hoa Kỳ. Mặc dù người nộp đơn không bắt buộc phải có nhà tuyển dụng tài trợ cho phân loại NIW, chúng tôi cần chứng minh khả năng rõ ràng về khả năng làm việc tiềm năng của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyên môn của ứng viên và thực tế là tốt hơn ứng viên có một tình huống việc làm đáng kể được sắp xếp (Tuy nhiên, không cần phải là một sự sắp xếp việc làm truyền thống).

Trọng tâm của đơn xin NIW là bản chất của “nỗ lực được đề xuất” mà người nộp đơn sẽ thực hiện khi đơn xin thường trú của bạn được chấp thuận. Khi các yêu cầu về nhập cư hợp pháp trở nên nghiêm ngặt hơn, “nỗ lực được đề xuất” ở Hoa Kỳ ngày càng trở nên quan trọng hơn; nó là "trung tâm" của đơn nộp NIW. Để chuẩn bị thành công đơn bảo lãnh của người nộp đơn, chúng tôi yêu cầu mô tả chi tiết về các hoạt động nghề nghiệp mà người nộp đơn sẽ thực hiện một cách tiềm năng khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân Hoa Kỳ, cùng với giải thích chi tiết về lý do tại sao vai trò này được coi là quan trọng đối với các ngành khác nhau trong Hoa Kỳ.

TỔNG QUAN THỊ THỰC EB1C

Thẻ xanh EB-1C dành cho các nhà quản lý & điều hành đa quốc gia

Visa EB-1C dành cho các nhân viên cấp quản lý và điều hành đang tìm kiếm thường trú nhân tại Hoa Kỳ, còn được gọi là Thẻ xanh. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới muốn cùng gia đình chuyển đến Hoa Kỳ. Điều kiện áp dụng rất quan trọng vì vậy việc tìm lời khuyên từ luật sư Hoa Kỳ để xác định con đường nhập cư tốt nhất cho bạn là rất cần thiết.

Để có được thị thực EB-1C, bạn phải làm việc bên ngoài Hoa Kỳ ít nhất 1 năm trong 3 năm trước khi nộp đơn bảo lãnh hoặc lần nhập cư không định cư hợp pháp gần đây nhất nếu bạn đã làm việc cho công ty chủ quản ở Hoa Kỳ. Người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ phải kinh doanh ít nhất 1 năm, có mối quan hệ đủ điều kiện với tổ chức bạn đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ và có ý định tuyển dụng bạn vào vị trí quản lý hoặc điều hành

Thị thực L1A + EB-1C

Thị thực EB-1C dành cho nhân viên cấp quản lý và cấp điều hành. Thị thực L-1 (L1 Visa) là thị thực không định cư có thời hạn, trong khi EB-1C cung cấp quyền thường trú nhân, còn được gọi là Thẻ xanh. Có thể nộp đơn xin thị thực EB-1C trực tiếp, mặc dù hầu hết các đương đơn đến Hoa Kỳ đầu tiên bằng thị thực L-1A (L1A Visa) và sau đó chuyển sang thị thực EB-1C. Thị thực L-1 (L1 Visa) cho phép chuyển một nhân viên từ chi nhánh ở nước ngoài sang chi nhánh ở Mỹ của cùng một công ty. Có thể thành lập văn phòng mới tại Hoa Kỳ và chuyển mình hoặc đồng nghiệp sang đó để quản lý chi nhánh đó.

Để có được thị thực EB-1C, bạn phải đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ ít nhất một năm trong ba năm trước đó, vì vậy cần phải bắt đầu suy nghĩ về EB-1C ngay sau khi chuyển đến Hoa Kỳ ngay sau khi chuyển đến đến Hoa Kỳ bằng thị thực L-1A (L1A Visa).

Thị thực E2 (E2 Visa) + EB1C

Thị thực Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2 (E2 Visa) cũng có thể được chuyển đổi sang Thẻ xanh thông qua đơn xin EB-1C với kế hoạch cẩn thận. Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2 (E2 Visa) được phép chuyển đến Hoa Kỳ với mục đích sở hữu và điều hành doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhượng quyền đủ điều kiện để được cấp Thị thực E-2 (E2 Visa). Bất kỳ ai không phải là công dân của một quốc gia có Hiệp ước E-2 (E2 Visa) trước tiên phải trở thành một quốc gia thông qua quy trình E-2 (E2 Visa) cộng với CBI. Nếu doanh nghiệp E-2 (E2 Visa) đủ điều kiện, có thể nhận được Thẻ xanh thông qua EB-1C. đảm bảo bạn đủ điều kiện.

Quy trình hồ sơ EB-1C

Chủ quản lao động tại Hoa Kỳ của bạn phải nộp Mẫu I-140 cho USCIS, Đơn xin phép cho sử dụng Người lao động nước ngoài. Là một phần của quá trình nộp đơn, chủ lao động của bạn phải chứng minh được khả năng liên tục trả mức lương được đề nghị kể từ ngày ưu tiên. Chủ lao động của bạn có thể sử dụng báo cáo hàng năm, tờ khai thuế thu nhập liên bang hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán để xác định khả năng liên tục trả lương của bạn

Kinh nghiệm của chúng tôi

Trong hơn một thập kỷ nộp đơn xin EB-1C, D&A chưa bao giờ có khách hàng thuộc bất kỳ quy mô nào bị từ chối Đơn xin EB-1C hoặc đơn xin thị thực nhập cư liên quan đến EB-1C bị từ chối. Mặc dù không có đảm bảo nào có thể được đưa ra một cách chính xác tuyệt đối, nhưng chúng tôi tin rằng các Đơn xin EB-1C được trình bày đúng cách sẽ được chấp thuận. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về sự quan tâm của bạn đối với thị thực EB-1C

DI TRÚ ĐẾN VÀ NHẬP CƯ TỪ VƯƠNG QUỐC ANH

Nhập cư đến Vương quốc Anh

Là một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới với lịch sử lâu đời tôn trọng quyền tự do dân chủ và pháp quyền, Vương quốc Anh đã là điểm đến lựa chọn từ lâu của những cá nhân có giá trị thu nhập ròng cao. Khu vực giáo dục đẳng cấp thế giới của Anh cung cấp các trường học và trường đại học xuất sắc, cũng như một lượng lớn các cá nhân tài năng cho các doanh nghiệp. Vị thế của London như một trung tâm tài chính và văn hóa lớn thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới.

Visa nhà đầu tư

Bất kỳ ai trên 18 tuổi sẵn sàng đầu tư 2 triệu bảng Anh vào một doanh nghiệp ở Vương quốc Anh đều đủ điều kiện nhận Thị thực Nhà đầu tư Cấp một. Điều này cho phép chủ sở hữu làm việc và học tập tại Vương quốc Anh. Chủ sở hữu Thị thực Nhà đầu tư Cấp một đầu tư 2 triệu bảng Anh có thể đăng ký định cư tại Vương quốc Anh sau năm năm. Bất kỳ ai đầu tư hơn 2 triệu bảng Anh đều có thể đăng ký định cư sớm hơn tùy thuộc vào số tiền đầu tư.

Visa đại diện ở nước ngoài

Bạn có thể chuyển đến Vương quốc Anh với tư cách là đại diện duy nhất của một công ty ở nước ngoài để thành lập văn phòng tại Vương quốc Anh hoặc công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty mẹ ở nước ngoài. Thị thực Đại diện Duy nhất của Vương quốc Anh cũng dành cho nhân viên của các tờ báo, hãng thông tấn hoặc tổ chức phát thanh truyền hình nước ngoài được công tác lâu dài tại Vương quốc Anh

Visa khởi nghiệp

Các doanh nhân đang tìm cách thành lập một công ty khởi nghiệp sáng tạo ở Vương quốc Anh có thể nộp đơn xin thị thực. Loại thị thực khởi nghiệp này không yêu cầu bất kỳ khoản tài trợ nào trong giai đoạn nộp đơn. Các yêu cầu chính là doanh nghiệp được đề xuất phải đổi mới, khả thi và có khả năng mở rộng. Người nộp đơn trước tiên cũng phải được xác nhận bởi một cơ quan xác nhận đã được phê duyệt ý tưởng kinh doanh . Thị thực khởi nghiệp không trực tiếp dẫn đến việc định cư, nhưng là một bước đệm cho Thị thực Đổi mới. Bất kỳ công ty khởi nghiệp nào có hơn 50.000 bảng Anh trong quỹ đầu tư đều có thể trực tiếp xin chuyển sang Thị thực Đổi mới Sáng tạo.

Thị thực Sáng tạo Cấp một

Các doanh nhân đang tìm cách thành lập doanh nghiệp tại Vương quốc Anh với quỹ đầu tư tối thiểu 50.000 bảng Anh đủ điều kiện để được cấp Thị thực Sáng tạo. Tương tự như thị thực khởi nghiệp, người nộp đơn phải đảm bảo được sự chứng thực từ người xác nhận được chấp thuận của Vương quốc Anh. Cũng tương tự như thị thực khởi nghiệp, đề xuất phải sáng tạo, khả thi và có thể mở rộng.

Di cư từ Vương quốc Anh

Kinh nghiệm

Trong hai mươi năm, công ty của chúng tôi đã chú trọng và hiểu biết đặc biệt về Vương quốc Anh. Chúng tôi được công nhận là “luật sư nhập cư hàng đầu của Hoa Kỳ, những người có chuyên môn vượt trội và thành công trong việc hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh với nhu cầu nhập cư Hoa Kỳ của họ.”

Chúng tôi hiểu sự khác biệt về văn hóa và các vấn đề độc đáo mà Công dân Vương quốc Anh phải đối mặt khi cân nhắc việc sinh sống, làm việc hoặc định cư lâu dài đến Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng hỗ trợ công dân Hoa Kỳ chuyển đến Vương quốc Anh.

Hiểu biết đặc thù về khách hàng ở Vương quốc Anh - Luật sư của Tòa án tối cao Anh và xứ Wales

Nhóm hành nghề di trú tại Vương quốc Anh của chúng tôi bao gồm các luật sư nhập cư hàng đầu của Hoa Kỳ, những người cũng đủ tiêu chuẩn kép với tư cách là Luật sư của Tòa án tối cao của Anh và xứ Wales. Do đó, chúng tôi có sự hiểu biết đặc thù về các khách hàng ở Vương quốc Anh và công việc kinh doanh của họ.

Sự thành công

Mặc dù không bao giờ có thể có bất kỳ đảm bảo nào, nhưng cho đến nay không có đơn xin thị thực nào mà chúng tôi đã chuẩn bị bị từ chối.

Chúng tôi có thể giúp các cá nhân nào?

Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ Công dân Vương quốc Anh và các công ty điều hướng thị thực nhập cư và không định cư Hoa Kỳ. Cùng với các lựa chọn thị thực khác, chúng tôi hỗ trợ thị thực E-2 (E2 Visa), thị thực E-1, thị thực EB-5 (EB5 Visa), thị thực L-1 (L1 Visa), thị thực H1-B, thị thực O, thẻ xanh và thị thực gia đình / hôn nhân.

Chúng tôi hiểu: Quan điểm đặc thù của chúng tôi

Sinh ra tại Vương quốc Anh, Mark I Davies theo học trường luật ở Vương quốc Anh và làm việc tại một trong năm công ty lớn nhất thế giới ở London trước khi di cư đến Hoa Kỳ, nơi ông đã thực hiện luật nhập cư Hoa Kỳ trong mười lăm năm.

Các giải pháp nhập cư Hoa Kỳ tốt nhất

Công ty của chúng tôi được cơ cấu phù hợp để cung cấp cho khách hàng các giải pháp nhập cư tốt nhất hiện có. Trọng tâm của chúng tôi không phải là thuyết phục khách hàng vào một thị thực cụ thể mà là phát triển các giải pháp nhập cư giúp bạn đạt được mục tiêu cá nhân của mình một cách hiệu quả nhất.

Kinh nghiệm địa phương, chuyên môn quốc tế

Công ty của chúng tôi có chuyên gia trực tiếp "thực địa" ở cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Chúng tôi đã quen thuộc với các thủ tục duy nhất tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở London. Gọi cho chúng tôi ở London theo số: + 44- (0) 207-993-4948

L-1 Visa

Thị thực L-1 (L1 Visa) cho phép chủ lao động Hoa Kỳ chuyển một giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn từ một pháp nhân ngoài Hoa Kỳ đủ điều kiện sang pháp nhân tại Hoa Kỳ.

Có hai loại Thị thực L-1 (L1 Visa). thị thực L-1A (L1A Visa) dành cho giám đốc điều hành và quản lý và L-1B dành cho nhân viên có kiến thức chuyên môn.

Ngoài việc cung cấp cho người giữ thị thực được quyền sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, Thị thực L-1 (L1 Visa) còn có một số điểm nổi trội so với các loại thị thức khác như: (i) Không có hạn ngạch hàng năm cho mỗi quốc gia như EB5, (ii) Người giữ quốc tịch Việt Nam đủ điều kiện nộp trực tiếp mà không phải thông qua một quốc tịch thứ 2 như E-2 (E2 Visa), (iii) cơ hội nhận được Thẻ xanh thông qua EB-1C.

Read More

Italy

Với khí hậu ấm áp, ẩm thực tuyệt vời và văn hóa cổ xưa, Ý từ lâu đã được xếp hạng là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất trên thế giới. Thêm vào đó là nền kinh tế mạnh mẽ với một số ngành công nghiệp nổi tiếng thế giới, vì vậy Ý là sự kết hợp tuyệt vời để mang lại sự cân bằng cuộc sống và công việc một cách hoàn hảo

Với sự gia tăng về số lượng người nước ngoài bị thu hút để sinh sống, làm việc và nghỉ hưu trên các bờ biển, chính phủ Ý đang cải cách để làm cho việc định cư tại đây dễ dàng hơn. Việc giới thiệu một chương trình Thị thực Nhà đầu tư cũng như chế độ thuế cư trú thuận lợi hơn cho các cư dân nước ngoài đã giúp Ý trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người cho kế hoạch định cư làm việc hoặc định cư nghỉ hưu. Bên cạnh đó, Ý không chỉ là nền kinh tế lớn thứ 3 EU, mà còn là một trong những quốc gia Hiệp ước E2 với Hoa Kỳ.

Read More

FAQs

So sánh EB-5 với các diện định cư Mỹ khác

Thị thực visa EB-5 là chương trình dành cho nhà đầu tư nước ngoài để đạt quyền thường trú Mỹ, có đầy đủ quyền lợi như công dân Mỹ. Đây là hình thức định cư Mỹ hợp pháp, đơn giản và dễ hiểu nhất dành cho những gia đình có khả năng tài chính, không yêu cầu trình độ chuyên môn. Được thiết kế phù hợp cho các kế hoạch định cư mà gia đình nhà đầu tư có thể đợi khoảng 3 năm.

Thị thực E-2 là loại visa định cư tạm thời dành cho công dân của các nước có ký kết Hiệp định thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa thuộc nhóm có Hiệp định thương mại này với Mỹ. Do đó, để xin E-2, nhà đầu tư Việt Nam cần lấy quốc tịch của một nước có Hiệp định trước. Sau đó, đầu tư một số tiền "đáng kể" vào Mỹ, tối thiểu từ 3,5 tỷ đồng (150.000 USD). Quy trình đầu tư này dễ hơn EB-5. Điểm nổi bật của E-2 là xin visa nhanh chóng và chứng minh nguồn tiền dễ dàng.

Tuy nhiên, cả hai bước lấy quốc tịch trung gian và đầu tư để có visa E-2 sẽ đòi hỏi chi phí gần bằng với chi phí đầu tư EB-5. Ngoài ra, E-2 không cung cấp thẻ xanh cho gia đình như EB-5. Đây là lựa chọn nhanh chóng cho con đi du học Mỹ, nhưng việc đạt thẻ xanh cho cả gia đình khá khó khăn.

L-1A là visa định cư tạm thời dành cho doanh nhân cấp cao chuyển nhân sự sang Mỹ. Để đáp ứng yêu cầu, nhà đầu tư cần chứng minh: Có công ty ở Việt Nam và công ty đủ lớn để mở rộng hoạt động quốc tế. Thành lập công ty con ở Mỹ và cần chuyển giao nhân sự cấp cao từ Việt Nam sang Mỹ. Khi đáp ứng các yêu cầu, đương đơn sẽ được cấp visa L-1A để điều hành công ty con tại Mỹ. Visa ban đầu có thời hạn 1 năm, sau đó có thể được gia hạn thêm. Đây là chương trình đòi hỏi rất khó, xác suất thành công chưa đến 50%.

Thị thực visa EB-1C là lựa chọn tiếp theo sau visa L-1A để đạt quyền thường trú Mỹ. Sau khi đã hoạt động kinh doanh ở Mỹ với visa L1 - A trong 1 năm và chứng minh công ty hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, doanh thu cao... và có nhu cầu tiếp tục ở Mỹ để điều hành doanh nghiệp vĩnh viễn, người đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp visa định cư vĩnh viễn EB-1C. Tương tự L-1A, đây cũng là một chương trình rất khó.

Thị thực visa EB-3: Chương trình này thực chất là chương trình xuất khẩu lao động cho công việc không tìm được người lao động bản địa ở Mỹ.

Để tham gia chương trình này đòi hỏi những bước sau: Chủ lao động đăng tin tuyển dụng người lao động nước ngoài và chứng minh không tìm được người lao động bản địa cho vị trí tuyển dụng.

Chủ lao động cần chứng minh có chính sách và mức lương đúng theo quy định của Mỹ. Nếu đáp ứng các yêu cầu trên, chủ lao động sẽ được cấp chứng nhận để tuyển dụng người lao động nước ngoài. Người lao động sau đó có thể nộp hồ sơ để xin ứng tuyển. Đây là diện visa lao động dành cho các công việc chân tay như nông nghiệp, tạp vụ, phục vụ...

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đã lợi dụng chương trình này để được định cư Mỹ và không làm việc thực sự. Chính phủ Mỹ đã phát hiện ra và hạn chế việc cấp visa cho các hồ sơ xin EB-3. Hiện tại, chương trình này đã tạm đình chỉ đến hết năm 2020.

Tóm lại, hiện nay, lựa chọn ổn định và tiện lợi để có thẻ xanh vẫn là visa EB-5.

Nguồn vốn đầu tư

Có thể. Trong chương trình EB-5, người đầu tư được yêu cầu đầu tư một số tiền cụ thể vào dự án kinh tế hoặc kinh doanh tạo ra việc làm cho người dân Mỹ.

Số tiền đầu tư này thường là 1.8 triệu USD (hoặc 900.000 USD nếu dự án nằm trong khu vực vùng khuyến khích).

Nếu nhà đầu tư hiện có tài sản ở Mỹ, có thể sử dụng số tiền này để đáp ứng yêu cầu đầu tư EB-5.

Có thể. Trong chương trình EB-5, người đầu tư chính (chủ đầu tư) có thể chuyển nhượng vốn đầu tư cho vợ/chồng hoặc con cái thông qua việc nộp đơn chuyển đương (derivative petition).

Những người nhận chuyển đương này sẽ hưởng các quyền lợi tương tự như người đầu tư chính, bao gồm quyền lợi về thẻ xanh (Green Card).

Có thể, nhưng cần tuân thủ các quy định và yêu cầu của chương trình EB-5. Khi nhà đầu tư hoàn tiền đầu tư EB-5 từ dự án ban đầu, họ có thể sử dụng số tiền này để đầu tư vào một dự án EB-5 khác, miễn là số tiền đầu tư này vẫn đủ đáp ứng yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu của chương trình.

Davies & Associates đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư bảo vệ vốn đầu tư và đảm bảo hoàn vốn trong chương trình EB-5. Davies & Associates thường chọn các dự án có tiềm năng và đảm bảo rằng số tiền đầu tư của nhà đầu tư được sử dụng một cách hiệu quả và an toàn.

Davies & Associates cũng đảm bảo rằng dự án đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5 và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Chuyển tiền đầu tư

Để chuyển tiền đầu tư vào dự án EB-5 một cách an toàn cho hồ sơ, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định và quy trình chuyển tiền được đề ra bởi chương trình EB-5 và dự án đầu tư.

Các bước cụ thể có thể bao gồm sử dụng các kênh chuyển tiền có uy tín, giám sát và theo dõi việc chuyển tiền để đảm bảo đúng mục đích đầu tư, và lưu trữ các bằng chứng chuyển tiền đầy đủ và chính xác cho việc nộp hồ sơ.

Hạn ngạch visa

Không thể thay đổi quốc tịch để tránh hạn ngạch visa Mỹ cho Việt Nam. Hạn ngạch visa được xác định bởi pháp luật di trú Mỹ và áp dụng cho mỗi quốc gia.

Nếu một quốc gia đã đạt tới hạn ngạch visa, các đơn xin visa mới từ quốc gia đó có thể chịu hạn chế hoặc chờ đợi lâu hơn. Việc thay đổi quốc tịch không ảnh hưởng đến hạn ngạch visa của quốc gia đó trong chương trình di trú Mỹ.

Các rủi ro trong quá trình đầu tư để lấy visa

Rủi ro lớn nhất khi đầu tư định cư EB-5 là:

 • Lựa chọn trung tâm vùng (đơn vị huy động và chịu trách nhiệm quản lý vốn EB-5 từ nhà đầu tư) không có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án EB-5 hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong việc thẩm định và chọn lựa dự án đủ điều kiện và khả thi.
 • Dự án không đáp ứng đủ yêu cầu về việc tạo việc làm theo yêu cầu của Sở Di trú hoặc chủ dự án sử dụng tiền đầu tư sai mục đích.
 • Nguồn tiền đầu tư của nhà đầu tư không thể chứng minh đủ theo yêu cầu của Sở Di trú.

Ngoài ra, một rủi ro khác nằm ở việc nhà đầu tư lựa chọn luật sư hoặc công ty di trú không có kinh nghiệm trong việc chứng minh nguồn tiền. Điều này là yêu cầu bắt buộc và tiên quyết ngoài yếu tố dự án để đảm bảo tính thành công của bộ hồ sơ.

Để đầu tư EB-5 an toàn, nhà đầu tư cần cân nhắc 3 yếu tố quyết định:

 • Trung tâm vùng: Nhà đầu tư nên lựa chọn trung tâm vùng có kinh nghiệm và uy tín đã được xác lập qua nhiều dự án. Các con số quan trọng như tỷ lệ dự án được chấp thuận, khả năng hoàn vốn... có thể giúp nhà đầu tư đánh giá chất lượng của trung tâm vùng.
 • Điều quan trọng là trung tâm vùng phải cung cấp trong hồ sơ dự án các số liệu thống kê từ Chính phủ về tỷ lệ thất nghiệp, dân số... để chứng minh dự án đủ điều kiện TEA (khu vực khuyến khích đầu tư).
 • Luật sư di trú: Nhà đầu tư cần chọn luật sư di trú chuyên xử lý hồ sơ EB-5 và có giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư EB-5. Luật sư cần có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý trong những trường hợp phát sinh như yêu cầu bổ sung bằng chứng hồ sơ, khiếu nại...

Đặc biệt, họ nên là luật sư độc lập (không phải luật sư của dự án) để đảm bảo không có xung đột quyền lợi và đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cao nhất. Họ còn có thể đại diện khách hàng thu hồi tiền đầu tư nếu phát hiện pháp lý của dự án không rõ ràng và minh bạch.

Đơn vị tư vấn di trú: Nhà đầu tư nên chọn đơn vị tư vấn di trú có kinh nghiệm và uy tín đã được xác lập qua nhiều năm.

Tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận và cách làm minh bạch, tận tâm là những yếu tố quan trọng.

Đơn vị tư vấn di trú, cùng với luật sư, phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm thực hiện việc thẩm tra thẩm định giấy tờ pháp lý, chứng minh nguồn tiền và các yếu tố khác của dự án để đảm bảo tính thành công cho bộ hồ sơ và an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư.

Điều kiện xét duyệt vùng khuyến khích đầu tư (TEA)

Sau khi luật mới của chương trình EB-5 được áp dụng từ tháng 11/2019, ngoài việc mức đầu tư tăng, điều kiện xét duyệt vùng TEA cũng đã có những thay đổi đáng chú ý.

Trước khi luật mới được áp dụng, các dự án thường được cấp thư chấp thuận vùng TEA để xác nhận dự án đó thuộc khu vực TEA, và giấy chứng nhận này do chính quyền thành phố cấp.

Tuy nhiên, theo luật mới, chính quyền thành phố không được cấp chứng nhận TEA cho các dự án nữa. Dự án chỉ được xác định thuộc vùng TEA sau khi hồ sơ của nhà đầu tư đã được nộp cho Sở Di trú Mỹ (USCIS).

Vì vậy, giấy phép TEA mà các dự án giới thiệu trước thời điểm hiện tại không còn có hiệu lực nữa.

Bất kể giấy phép này được cấp khi nào trong quá khứ, sau ngày 21/11 nó đã không còn được công nhận. Tất cả các dự án phải tuân thủ theo luật mới.

Để xác định dự án thỏa điều kiện TEA, có thể dựa vào các quy chuẩn sau đây:

 1. Xác định tỷ lệ thất nghiệp của khu vực: Thuộc vùng nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao.
 2. Cách tính tọa độ của dự án: Trước đây, một dự án được kéo tọa độ đa phương hướng. Tuy nhiên, theo luật mới, dự án chỉ được kéo tọa độ theo một hướng.

Ví dụ, trước đây, một dự án đặt ở trung tâm quận 1 có thể lấy tỷ lệ thất nghiệp qua các vùng lân cận như quận 4, quận 2, quận 3 v.v. và vẫn thỏa điều kiện TEA. Nhưng theo luật mới, dự án ở quận 1 chỉ được lấy tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực trực tiếp xung quanh dự án, chỉ tính trong quận 1.

Để lựa chọn dự án tốt đảm bảo thẻ xanh và an toàn nguồn vốn, nhà đầu tư cần chọn dự án được quản lý bởi trung tâm vùng uy tín. Trung tâm vùng cần có kinh nghiệm và hiểu rõ luật để xác định đúng vùng TEA cho dự án.

Ngoài ra, họ cần được hỗ trợ bởi những cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm và các cố vấn pháp lý, luật sư có khả năng xác định dự án thuộc khu vực đủ điều kiện TEA và có khả năng được chấp thuận cao.

Người phụ thuộc

Có. Đối với hồ sơ đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, đương đơn có quyền bổ sung thêm hồ sơ của vợ/chồng và con cái bất cứ lúc nào trong quá trình thụ lý hồ sơ.

Tuy nhiên, đương đơn cần bổ sung thêm giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn để chứng thực.

Mặc dù tuổi của con đã được khóa lại ở 20 tuổi sau khi hồ sơ I-526 được nộp cho Sở Di trú, nhưng khoảng thời gian từ khi có chấp thuận I-526 đến lúc có biên nhận hồ sơ từ Trung tâm thị thực quốc gia Mỹ (NVC) sẽ được tính cộng thêm vào tuổi 20 ban đầu của con.

Khoảng thời gian này thường từ 3-6 tháng, nhưng có thể kéo dài nhiều năm nếu lượng hồ sơ từ một quốc gia, như Việt Nam, quá tải, vượt hạn ngạch visa EB-5 hằng năm dành cho một quốc gia.

Trong trường hợp này, tuổi (trên hồ sơ) của con có thể chạm mốc 21 tuổi và do đó sẽ không còn được đi kèm hồ sơ xin visa EB-5 nữa.

Để đánh giá mức độ an toàn đối với con đi kèm hồ sơ, nhà đầu tư nên liên hệ Davies & Associates để được tư vấn chi tiết.

Nhà đầu tư nên chọn phương án con đứng đơn đầu tư EB-5 bảo lãnh cha mẹ. Lựa chọn này sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trong trường hợp cha mẹ bảo lãnh con đã lớn, thường có kèm vợ/chồng cùng con cái, quy trình sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.

Không ảnh hưởng. Nhà đầu tư vẫn có thể nộp đơn tham gia chương trình EB-5 mặc dù trước đó nhà đầu tư, vợ/chồng hoặc con cái bị từ chối visa du lịch, bảo lãnh, du học.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Không quá thời hạn visa cho phép.
 • Kê khai thông tin đúng sự thật trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ.
 • Không vi phạm pháp luật khi đang ở Mỹ dưới diện visa không định cư.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nên công khai toàn bộ thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp, tình hình sức khỏe và lịch sử du lịch cũng như hồ sơ định cư cho Davies & Associates, luật sư và dự án để được tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Người đứng đơn chính

Được, không vấn đề gì. Đây là một trường hợp khá phổ biến và đã có nhiều gia đình chọn cách này.

Theo luật, người đủ 21 tuổi mới có thể đứng đơn chính trong chương trình EB-5. Tuy nhiên, vẫn có đạo luật cho phép người đứng đơn chính dưới tuổi vị thành niên. Quy trình này sẽ hơi phức tạp hơn, nhưng vẫn có thể được chấp thuận.

Việc khoản tiền được trao tặng từ cha/mẹ cần được chứng minh bởi cha/mẹ để con có thể đứng đơn.

Sau khi có visa/ thẻ xanh

Sau khi nhận được visa định cư, thời hạn của visa của nhà đầu tư và gia đình đi kèm sẽ khoảng 6 tháng tính từ ngày hoàn tất hồ sơ khám sức khỏe.

Ví dụ, nếu hồ sơ khám sức khỏe được hoàn tất trước ngày phỏng vấn cấp visa 1 ngày, thì visa của nhà đầu tư sẽ có thời hạn khoảng 6 tháng. Gia đình cần sắp xếp bay sang Mỹ trước khi visa hết hạn để kích hoạt visa và nhận thẻ xanh.

Khoảng 3 tuần - 1 tháng sau khi sang Mỹ nhận visa, thẻ xanh của gia đình sẽ được gửi về văn phòng luật sư hoặc gửi trực tiếp về cho gia đình.

Theo Hiến pháp của Mỹ, khi có thẻ xanh Mỹ, nhà đầu tư có quyền sinh sống tại bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ. Vì vậy, sau khi đến Mỹ, nhà đầu tư không cần phải sống cùng khu vực của dự án. Khác với visa L-1A dành cho những nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp phải ở gần địa điểm của công ty để điều hành và quản lý.

Mỹ không có yêu cầu cụ thể về thời gian phải cư trú sau khi có thẻ xanh. Tuy nhiên, luật quy định nhà đầu tư cần thể hiện mong muốn ở Mỹ và duy trì tình trạng thường trú. Điều này có thể chứng minh bằng cách có nhà ở Mỹ, doanh nghiệp ở Mỹ, con cái đi học tại Mỹ, v.v

Hơn nữa, các chuyên gia di trú khuyến nghị nhà đầu tư và gia đình không nên rời Mỹ quá 6 tháng trong một năm. Nếu rời Mỹ quá lâu (trên 6 tháng), khi trở lại Mỹ, nhà đầu tư sẽ bị kiểm tra bởi các quan chức quản lý biên giới ở sân bay. Nếu họ nghi ngờ nhà đầu tư không có ý định duy trì quyền thường trú, họ sẽ gửi đơn lên tòa án để báo cáo về vấn đề này. Từ đó, nhà đầu tư có thể mất quyền giữ thẻ xanh.

Nếu không thể duy trì thời gian như trên và cần đi lại nhiều lần giữa Mỹ và Việt Nam, nhà đầu tư nên xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) trước khi rời khỏi Mỹ. Đây là giấy phép có giá trị trong vòng 2 năm từ lần cấp đầu tiên. Giấy phép này cho phép nhà đầu tư vắng mặt ở Mỹ trong vòng 2 năm với điều kiện cần nêu rõ lý do chính đáng phải vắng mặt.

Tuy nhiên, các lần xin giấy phép tái nhập cảnh sau thời hạn này chỉ có thể kéo dài tối đa 1 năm.

Hiện Việt Nam chưa có hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Mỹ. Do đó, sau khi đến Mỹ với tư cách cư trú thường trú, nhà đầu tư có nghĩa vụ khai báo và nộp thuế cho tất cả thu nhập trong và ngoài nước Mỹ. Quốc tịch Mỹ

Quy trình nhập tịch Mỹ bao gồm 10 bước như sau:

Bước 1: Xác định xem đương đơn đã là công dân Mỹ chưa.

Bước 2: Kiểm tra xem đương đơn đã thỏa các điều kiện xin cấp quốc tịch Mỹ chưa.

Bước 3: Chuẩn bị Đơn N-400, hồ sơ xin nhập tịch.

Bước 4: Nộp Đơn N-400, các tài liệu liên quan và phí xét duyệt hồ sơ cho Cục Di trú và Dân cư Mỹ (USCIS).

Bước 5: Tham dự buổi hẹn sinh trắc học (lấy dấu vân tay).

Bước 6: Tham gia buổi phỏng vấn nhập tịch: Tại buổi phỏng vấn, đương đơn cần trả lời các câu hỏi của nhân viên USCIS về Đơn N-400, thực hiện bài kiểm tra nhập tịch và kiểm tra trình độ tiếng Anh.

 • Bài kiểm tra nhập tịch: Được thiết kế với 100 câu hỏi liên quan đến lịch sử và Chính phủ Mỹ. Trong buổi phỏng vấn nhập tịch, đương đơn sẽ được hỏi tối đa 10 câu từ danh sách 100 câu. Để vượt qua bài kiểm tra này, đương đơn cần trả lời đúng ít nhất 6/10 câu hỏi.
 • Kiểm tra tiếng Anh: Đương đơn phải chứng minh khả năng nói, đọc và viết tiếng Anh trong buổi phỏng vấn.
Đối với người nộp hồ sơ nhập tịch, có 2 cơ hội làm bài thi nhập tịch. Nếu lần đầu không đạt 1 trong các phần của bài thi, đương đơn sẽ được kiểm tra lại phần đã rớt trong khoảng 60-90 ngày kể từ buổi phỏng vấn đầu tiên.

Bước 7: Nhận kết quả xét duyệt hồ sơ xin nhập tịch từ USCIS.

Nếu hồ sơ bị từ chối, USCIS sẽ cung cấp lý do rõ ràng cho quyết định. Nếu không đồng ý với quyết định, đương đơn có thể nộp Đơn N-336 yêu cầu USCIS xem xét lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày hồ sơ bị từ chối.

Bước 8: Nếu hồ sơ được chấp thuận, đương đơn sẽ được thông báo về thời gian tham dự buổi lễ nhập tịch và thề trung thành (Oath of Allegiance).

Bước 9: Tham dự buổi lễ nhập tịch và chính thức trở thành công dân Mỹ.

Bước 10: Hiểu và tuân thủ đúng quyền và nghĩa vụ với tư cách là công dân Mỹ.

Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE - Request For Evidence) & Ý định bác hồ sơ (NOID - Notice of Intent to Deny)

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ EB-5 của đương đơn, Sở Di Trú Mỹ có thể yêu cầu làm rõ thông tin hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung bằng chứng cho hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, Sở Di Trú sẽ phát hành yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) hoặc ý định từ chối hồ sơ (NOID).

RFE/NOID có thể xuất hiện ở mọi giai đoạn xét duyệt hồ sơ EB-5, bao gồm giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin visa định cư I-526, giai đoạn nộp hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn NVC (National Visa Center), giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin thường trú nhân vĩnh viễn I-829 và thậm chí hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh I-131 (hay còn gọi là Re-entry Permit).

Tuy nhiên, khả năng Sở Di Trú đưa ra RFE/NOID nhiều nhất thường xuất hiện trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ I-526, cũng là giai đoạn xét duyệt dài nhất (hiện tại hơn 40 tháng) đối với một bộ hồ sơ EB-5.

RFE và NOID khác nhau về mức độ nghiêm trọng của việc Sở Di Trú yêu cầu thông tin/bằng chứng thuyết phục về các vấn đề mà hồ sơ còn gây nghi ngờ. Khi Sở Di Trú đưa ra NOID, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để trình bày và phản hồi đầy đủ các điểm chưa rõ trong bộ hồ sơ đã nộp.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp Sở Di Trú không đưa ra NOID mà từ chối hồ sơ.

Hoàn toàn không. Nếu hồ sơ phản hồi NOID thỏa mãn yêu cầu được đề cập trong NOID và phản hồi đúng hạn, hồ sơ vẫn có thể được chấp thuận.

Khi hồ sơ nhận được RFE/NOID, điều đó báo hiệu rằng hồ sơ của nhà đầu tư đã được thụ lý và đang được xét duyệt bước cuối, trước khi ra kết quả. Nói cách khác, khi nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa là hồ sơ của nhà đầu tư sắp có kết quả.

Tuy nhiên, RFE/NOID cũng đồng nghĩa với việc hồ sơ của nhà đầu tư cần được làm rõ hoặc bổ sung thêm một số bằng chứng, giấy tờ, giải trình... đối với một số điểm mà Sở Di Trú cho rằng các điểm này chưa được giải thích hoặc giải thích chưa được thỏa đáng và thuyết phục. Đây là thời điểm quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của hồ sơ EB-5.

Nhà đầu tư phải đảm bảo hoàn thành việc phản hồi RFE/NOID cùng với bằng chứng thuyết phục trước thời hạn được ghi rõ trong RFE/NOID. Thông thường là 90 ngày.

Thời hạn của NOID?

Không, sau thời hạn ghi trong RFE/NOID, nếu nhà đầu tư không thể hoàn thành phản hồi đúng hạn, hồ sơ chắc chắn sẽ bị từ chối.

RFE/NOID sẽ đề cập tất cả các vấn đề mà Sở Di Trú cần nhà đầu tư làm rõ, cần giải trình và cần bổ sung thêm bằng chứng trong bộ hồ sơ đã nộp.

RFE/NOID có thể liên quan đến dự án mà nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào, bao gồm kế hoạch kinh doanh của dự án, mô hình tạo việc làm, hồ sơ pháp lý của dự án, cấu trúc vốn, cấu trúc khoản vay...

RFE/NOID cũng có thể liên quan đến hồ sơ cá nhân của nhà đầu tư, bao gồm thông tin khai trong đơn không trùng khớp với thông tin trong hồ sơ đã nộp (tên, ngày sinh, nguyên quán, nơi cư trú...).

Ngoài ra, RFE/NOID có thể liên quan đến việc chứng minh nguồn tiền hợp pháp của chính nhà đầu tư, bao gồm quá trình tích lũy tiền hợp pháp chưa hợp lý, chưa đầy đủ, hoặc quá trình thanh lý tài sản chuyển tiền đầu tư còn thiếu nhiều giấy tờ khách quan...

 1. Việc phản hồi RFE/NOID phải hoàn tất đúng thời hạn là rất quan trọng. Ngay cả khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ, nếu không tuân thủ đúng hạn, phản hồi cũng sẽ không có ý nghĩa và không được xem xét. Do đó, nhà đầu tư cần chắc chắn tuân thủ chặt chẽ thời gian yêu cầu phản hồi RFE/NOID một cách tuyệt đối và không thể xin gia hạn.
 2. Trước khi yêu cầu bổ sung thông tin/bằng chứng hoặc từ chối hồ sơ, Sở Di Trú tiến hành phân tích chi tiết các điểm gây nghi ngờ trong từng loại giấy tờ, hồ sơ mà nhà đầu tư đã nộp. Các vấn đề mâu thuẫn, không rõ ràng, giải trình không thuyết phục hoặc không hợp lý được tập trung xem xét. Đồng thời, Sở Di Trú đưa ra những đánh giá sơ bộ, kết luận sơ bộ về tính thuyết phục và tính hợp pháp của bộ hồ sơ dựa trên các quy định di trú đã được quy định rõ ràng.
 3. Nhà đầu tư cần xem lại toàn bộ hồ sơ đã nộp trước đó, mà Sở Di Trú đã liệt kê trong RFE/NOID, để đánh giá lại mức độ thuyết phục của các hồ sơ và giải trình đã được nộp trước đó.
 4. Phần yêu cầu bổ sung bằng chứng từ Sở Di Trú là phần quan trọng nhất trong việc phân tích RFE/NOID, để chuẩn bị cho phần phản hồi đầy đủ và thuyết phục nhất. Tuy nhiên, phần yêu cầu này thường được trình bày chung chung và không giới hạn về loại hồ sơ hoặc thông tin cụ thể mà nhà đầu tư cần cung cấp.

Nhà đầu tư cần chú ý các điểm sau để hiểu rõ yêu cầu của RFE/NOID và chuẩn bị cho phản hồi một cách hiệu quả:

Tuân thủ tuyệt đối thời gian hoàn tất phản hồi RFE/NOID, bao gồm lập ra timeline rõ ràng về thời gian chuẩn bị và cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Sở Di Trú.

Phân tích chi tiết từng yêu cầu bổ sung từ Sở Di Trú, đánh giá mức độ thuyết phục của giải trình và hồ sơ đã nộp trước đó.

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thông tin giải trình phải thuyết phục, bám sát từng yêu cầu của Sở Di Trú, không làm giả hồ sơ hoặc khai thông tin sai sự thật.

Sắp xếp, trình bày hồ sơ rõ ràng, chi tiết và đầy đủ ứng với từng mục, từng điểm yêu cầu từ Sở Di Trú.

Chiến lược phản hồi RFE/NOID hiệu quả sẽ giúp đảm bảo sự thành công của hồ sơ EB-5.

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Eranjan Venura Parua
Eranjan Venura Parua
2 months ago

"After finding D&A through an internet search in 2020, my wife and I had several free consultations with David Cantor. Despite our initial attempt at filing for our E2 visa independently ending in failure, we decided to hire D&A for their expertise and support. Over the course of four long years, Verdie and Cristina were incredibly patient as we took our time to prepare for the E2 submission. Verdie became our E2 Attorney in 2021, and from the start, Verdie and Cristina's patience was evident. Despite our intermittent engagement over the years, they always treated us with the utmost attention. Working with Verdie and the D&A team was a pleasure; their professionalism and support were unwavering. Verdie's calm demeanor and succinct communication style made navigating the process much smoother, even during complex discussions. I wholeheartedly recommend Verdie and D&A - Davies & Associates, to anyone seeking an immigration law firm who can efficiently handle their case with precision and without unnecessary fanfare. Their ability to get things done speaks volumes about their dedication to their clients' success."

Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
4 months ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
5 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
8 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Christine Envall
Christine Envall
a year ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

See All Reviews

Looking for ?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation