Các yêu cầu liên quan đến việc cấp Visa khác nhau tùy theo từng quốc gia. Điều này phần lớn dựa trên các thỏa thuận quốc tế và bất kỳ khoản phí cấp thị thực nào mà các nước chọn để tính phí. Vấn đề quan trọng nhất thay đổi theo từng quốc gia là tính khả dụng của thị thực E, và vấn đề tiếp theo là khả năng có tính phí cấp thị thực.

Thị thực E

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đăng tải hai bảng cung cấp thông tin về Visa Thương nhân theo Hiệp ước E1 và Visa Nhà đầu tư theo Hiệp ước E2 để so sánh. Các luật sư di trú thị thực E của chúng tôi đã kết hợp các bảng này thành biểu đồ như bên dưới.

Danh sách các quốc gia thuộc Hiệp ước E-1 và E-2:

Quốc Gia Phân loại Ngày Có Hiệu Lực Thời gian Hiệu Lực Số Lần Nhập Cảnh Lệ Phí của Chính phủ Mỹ
Albania E-2 January 4, 1998 36 Tháng Nhiều lần Không có
Argentina E-1 December 20, 1854 60 Tháng Nhiều lần Không có
Argentina E-2 December 20, 1854 60 Tháng Nhiều lần Không có
Armenia E-2 March 29, 1996 60 Tháng Nhiều lần Không có
Australia E-1 December 16, 1991 48 Tháng Nhiều lần USD 3,574.00
Australia E-2 December 27, 1991 48 Tháng Nhiều lần USD 3,574.00
Australia 12 E-3 September 2, 2005 24 Tháng Nhiều lần Không có
Austria E-1 May 27, 1931 60 Tháng Nhiều lần USD 31.00
Austria E-2 May 27, 1931 60 Tháng Nhiều lần USD 31.00
Azerbaijan E-2 August 2, 2001 3 Tháng Một lần Không có
Bahrain E-2 May 30, 2001 3 Tháng Một lần Không có
Bangladesh E-2 July 25, 1989 3 Tháng Một lần Không có
Belgium E-1 October 3, 1963 60 Tháng Nhiều lần USD 420.00
Belgium E-2 October 3, 1963 60 Tháng Nhiều lần USD 420.00
Bolivia E-1 November 09, 1862 60 Tháng Nhiều lần Không có
Bolivia 13 E-2 June 6, 2001 3 Tháng Một lần Không có
Bosnia and Herzegovina 11 E-1 November 15, 1982 12 Tháng Nhiều lần Không có
Bosnia and Herzegovina 11 E-2 November 15, 1982 12 Tháng Nhiều lần Không có
Brunei E-1 July 11, 1853 41 Tháng Không có
Bulgaria E-2 June 2, 1954 60 Tháng Nhiều lần USD 162.00
Cameroon E-2 April 6, 1989 12 Tháng
Dưới 12 Tháng **
Nhiều lần
Nhiều lần**
USD 240.00
USD 60.00
Canada E-1 January 1, 1994 60 Tháng Nhiều lần USD 40.00
Canada E-2 January 1, 1994 60 Tháng Nhiều lần USD 40.00
Chile E-1 January 1, 2004 60 Tháng Nhiều lần USD 265.00
Chile E-2 January 1, 2004 60 Tháng Nhiều lần USD 265.00
China (Taiwan) 1 E-1 November 30, 1948 60 Tháng Nhiều lần Không có
China (Taiwan) 1 E-2 November 30, 1948 60 Tháng Nhiều lần Không có
Colombia E-1 June 10, 1948 60 Tháng Nhiều lần Không có
Colombia E-2 June 10, 1848 60 Tháng Nhiều lần Không có
Congo (Brazzaville) E-2 August 13, 1994 3 Tháng Một lần Không có
Congo (Kinshasa) E-2 July 28, 1989 3 Tháng Hai lần Không có
Costa Rica E-1 May 26, 1852 60 Tháng Nhiều lần USD 291.00
Costa Rica E-2 May 26, 1852 60 Tháng Nhiều lần USD 291.00
Croatia 11 E-1 November 15, 1982 60 Tháng Nhiều lần USD 395.00
Croatia 11 E-2 November 15, 1982 60 Tháng Nhiều lần USD 395.00
Czech Republic 2 E-2 January 1, 1993 60 Tháng Nhiều lần USD 22.00
Denmark 3 E-1 July 30, 1961 60 Tháng Nhiều lần Không có
Denmark E-2 December 10, 2008 60 Tháng Nhiều lần Không có
Ecuador 14 E-2 May 11, 1997 3 Tháng Không có
Egypt E-2 June 27, 1992 3 Tháng Một lần Không có
Estonia E-1 May 22, 1926 60 Tháng Nhiều lần Không có
Estonia E-2 February 16, 1997 60 Tháng Nhiều lần Không có
Ethiopia E-1 October 8, 1953 60 Tháng Nhiều lần Không có
Ethiopia E-2 October 8, 1953 60 Tháng Nhiều lần Không có
Finland E-1 August 10, 1934 24 Tháng Nhiều lần USD 292.00
Finland E-2 December 1, 1992 24 Tháng Nhiều lần USD 292.00
France 4 E-1 December 21, 1960 25 Tháng Nhiều lần Không có
France 4 E-2 December 21, 1960 25 Tháng Nhiều lần Không có
Georgia E-2 August 17, 1997 12 Tháng Nhiều lần Không có
Germany E-1 July 14, 1956 60 Tháng Nhiều lần Không có
Germany E-2 July 14, 1956 60 Tháng Nhiều lần Không có
Greece E-1 October 13, 1954 60 Tháng Nhiều lần Không có
Grenada E-2 March 3, 1989 60 Tháng Nhiều lần Không có
Honduras E-1 July 19, 1928 60 Tháng Nhiều lần USD 195.00
Honduras E-2 July 19, 1928 60 Tháng Nhiều lần USD 195.00
Ireland E-1 September 14, 1950 60 Tháng Nhiều lần Không có
Ireland E-2 November 18, 1992 60 Tháng Nhiều lần Không có
Israel 15 E-1 April 3, 1954 52 Tháng Nhiều lần Không có
Israel 15 E-2 May 1, 2019 24 Tháng Nhiều lần Không có
Italy E-1 July 26, 1949 60 Tháng Nhiều lần USD 308.00
Italy E-2 July 26, 1949 60 Tháng Nhiều lần USD 308.00
Jamaica E-2 March 7, 1997 60 Tháng Nhiều lần Không có
Japan 5 E-1 October 30, 1953 60 Tháng Nhiều lần Không có
Japan 5 E-2 October 30, 1953 60 Tháng Nhiều lần Không có
Jordan E-1 December 17, 2001 3 Tháng Một lần Không có
Jordan E-2 December 17, 2001 3 Tháng Một lần Không có
Kazakhstan E-2 January 12, 1994 12 Tháng Nhiều lần Không có
Korea (South) E-1 November 7, 1957 60 Tháng Nhiều lần Không có
Korea (South) E-2 November 7, 1957 60 Tháng Nhiều lần Không có
Kosovo 11 E-1 November 15, 1882 12 Tháng Nhiều lần Không có
Kosovo 11 E-2 November 15, 1882 12 Tháng Nhiều lần Không có
Kyrgyzstan E-2 January 12, 1994 3 Tháng Hai lần Không có
Latvia E-1 July 25, 1928 60 Tháng Nhiều lần Không có
Latvia E-2 December 26, 1996 60 Tháng Nhiều lần Không có
Liberia E-1 November 21, 1939 60 Tháng Nhiều lần Không có
Liberia E-2 November 21, 1939 12 Tháng Nhiều lần Không có
Lithuania E-2 November 22, 2001 12 Tháng Nhiều lần Không có
Luxembourg E-1 March 28, 1963 60 Tháng Nhiều lần Không có
Luxembourg E-2 March 28, 1963 60 Tháng Nhiều lần Không có
Macedonia 11 E-1 November 15, 1982 60 Tháng Nhiều lần Không có
Macedonia 11 E-2 November 15, 1982 60 Tháng Nhiều lần Không có
Mexico E-1 January 1, 1994 12 Tháng Nhiều lần USD 42.00
Mexico E-2 January 1, 1994 12 Tháng Nhiều lần USD 42.00
Moldova E-2 November 25, 1994 3 Tháng Hai lần Không có
Mongolia E-2 January 1, 1997 36 Tháng USD 65.00
Montenegro 11 E-1 November 15, 1882 12 Tháng Nhiều lần Không có
Montenegro 11 E-2 November 15, 1882 12 Tháng Nhiều lần Không có
Morocco E-2 May 29, 1991 60 Tháng Nhiều lần Không có
Netherlands 6 E-1 December 5, 1957 36 Tháng Nhiều lần USD 2,228.00
Netherlands 6 E-2 December 5, 1957 36 Tháng Nhiều lần USD 2,228.00
New Zealand 16 E-1 June 10, 2019 60 Tháng Nhiều lần Không có
New Zealand 16 E-2 June 10, 2019 60 Tháng Nhiều lần Không có
Norway 7 E-1 January 18, 1928 60 Tháng Nhiều lần USD 400.00
Norway 7 E-2 January 18, 1928 60 Tháng Nhiều lần USD 400.00
Oman E-1 June 11, 1960 6 Tháng Nhiều lần Không có
Oman E-2 June 11, 1960 6 Tháng Nhiều lần Không có
Pakistan E-1 February 12, 1961 60 Tháng Nhiều lần Không có
Pakistan E-2 February 12, 1961 60 Tháng Nhiều lần Không có
Panama E-2 May 30, 1991 60 Tháng Nhiều lần Không có
Paraguay E-1 March 07, 1860 60 Tháng Nhiều lần Không có
Paraguay E-2 March 07, 1860 60 Tháng Nhiều lần Không có
Philippines E-1 September 6, 1955 60 Tháng Nhiều lần USD 813.00
Philippines E-2 September 6, 1955 60 Tháng Nhiều lần USD 662.00
Poland E-1 August 6, 1994 12 Tháng Nhiều lần Không có
Poland E-2 August 6, 1994 12 Tháng Nhiều lần Không có
Romania E-2 January 15, 1994 60 Tháng Nhiều lần Không có
Senegal E-2 October 25, 1990 12 Tháng Nhiều lần Không có
Serbia 11 E-1 November 15,1882 12 Tháng Nhiều lần Không có
Serbia 11 E-2 November 15,1882 12 Tháng Nhiều lần Không có
Singapore E-1 January 1, 2004 24 Tháng Nhiều lần Không có
Singapore E-2 January 1, 2004 24 Tháng Nhiều lần Không có
Slovak Republic 2 E-2 January 1, 1993 Không có
Slovenia 11 E-1 November 15, 1982 60 Tháng Nhiều lần USD 345.00
Slovenia 11 E-2 November 15, 1982 60 Tháng Nhiều lần USD 345.00
Spain 8 E-1 April 14, 1903 60 Tháng Nhiều lần USD 314.00
Spain 8 E-2 April 14, 1903 60 Tháng Nhiều lần USD 234.00
Sri Lanka E-2 May 1, 1993 36 Tháng Nhiều lần Không có
Suriname 9 E-1 February 10, 1963 60 Tháng Nhiều lần Không có
Suriname 9 E-2 February 10, 1963 60 Tháng Nhiều lần Không có
Sweden E-1 February 20, 1992 24 Tháng Nhiều lần Không có
Sweden E-2 February 20, 1992 24 Tháng Nhiều lần Không có
Switzerland E-1 November 08, 1855 48 Tháng Nhiều lần USD 235.00
Switzerland E-2 November 08, 1855 48 Tháng Nhiều lần USD 235.00
Thailand E-1 June 8, 1968 6 Tháng Nhiều lần USD 15.00
Thailand E-2 June 8, 1968 6 Tháng Nhiều lần USD 15.00
Togo E-1 February 5, 1967 36 Tháng Nhiều lần USD 210.00
Togo E-2 February 5, 1967 36 Tháng Nhiều lần USD 210.00
Trinidad & Tobago E-2 December 26, 1996 60 Tháng Nhiều lần Không có
Tunisia E-2 February 7, 1993 60 Tháng Nhiều lần Không có
Turkey E-1 February 15, 1933 60 Tháng Nhiều lần Không có
Turkey E-2 May 18, 1990 60 Tháng Nhiều lần Không có
Ukraine E-2 November 16, 1996 3 Tháng Hai lần Không có
United Kingdom 10 E-1 July 03, 1815 60 Tháng Nhiều lần Không có
United Kingdom 10 E-2 July 03, 1815 60 Tháng Nhiều lần USD 105.00
Yugoslavia 11 E-1 November 15, 1882
Yugoslavia 11 E-2 November 15, 1882

Cách Để Tìm Phí Cấp Thị Thực E Nào Áp Dụng Cho Trường Hợp Của Bạn

Có hai loại phí cấp visa không nhập cư chính:

(1) lệ phí thị thực Mỹ không định cư (phí MRV); và
(2) Phí Tương Hỗ.

Mặc dù phí MRV phải luôn cần được thanh toán, nhưng lệ phí tương hỗ trước chỉ cần thanh toán trong từng trường hợp cụ thể.

Lệ Phí Tương Hỗ khác nhau tuỳ theo từng quốc gia và loại thị thực, các loại phí này cũng thường xuyên được thay đổi. Bạn có thể tìm hiểu xem nếu phí tương hỗ có được áp dụng hay không trong trường hợp của bạn bằng cách nhấp vào liên kết này trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Tài liệu Tương Hỗ và Dân sự theo Quốc gia.

 1. Chọn quốc gia của bạn trong danh sách các quốc gia
 2. Chọn loại thị thực bạn đang xin và mọi khoản phí cấp thị thực sẽ được hiển thị

Chú thích cụ thể theo từng quốc gia

 1. Trung Quốc (Đài Loan) - Căn cứ theo Mục 6 của Đạo luật Quan hệ Đài Loan, (TRA) Luật Công 96-8, 93 Stat, 14, và Sắc lệnh 12143, 44 F.R. 37191, thỏa thuận này đã được ký kết với chính quyền Đài Loan trước ngày 01 tháng 01 năm 1979, được quản lý trên cơ sở phi chính phủ bởi Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, một tổ chức phi lợi nhuận của Quận Columbia và không cấu thành sự công nhận của chính quyền Đài Loan cũng như sự tiếp tục của bất kỳ mối quan hệ chính thức nào với Đài Loan.

 2. Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovak - Hiệp ước với Cộng hòa Liên bang Séc và Slovak có hiệu lực vào ngày 19 tháng 12 năm 1992; có hiệu lực đối với Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovak với tư cách là các quốc gia riêng biệt vào ngày 01 tháng 1 năm 1993.

 3. Đan Mạch - Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 30 tháng 7 năm 1961, không áp dụng cho Greenland.

 4. Pháp - Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 21 tháng 12 năm 1960, áp dụng cho các tỉnh Martinique, Guadeloupe, Guiana thuộc Pháp và Reunion.

 5. Nhật Bản - Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 30 tháng 10 năm 1953, được áp dụng cho quần đảo Bonin vào ngày 26 tháng 6 năm 1968 và quần đảo Ryukyu vào ngày 15 tháng 5 năm 1972.

 6. Hà Lan - Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 1957, được áp dụng cho Aruba và Antille thuộc Hà Lan

 7. Na Uy - Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 13 tháng 9 năm 1932, không áp dụng cho Svalbard (Spitzbergen và một số đảo nhỏ hơn).

 8. Tây Ban Nha - Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 năm 1903, được áp dụng cho tất cả các vùng lãnh thổ.

 9. Suriname - Hiệp ước với Hà Lan có hiệu lực vào ngày 05 tháng 12 năm 1957, được áp dụng cho Suriname vào ngày 10 tháng 2 năm 1963.

 10. Vương quốc Anh - Công ước có hiệu lực vào ngày 03 tháng 7 năm 1815, chỉ áp dụng cho lãnh thổ của Anh ở Châu Âu (Quần đảo Anh (trừ Cộng hòa Ireland), Quần đảo Channel và Gibraltar) và "cư dân" của lãnh thổ đó. Thuật ngữ này, như được sử dụng trong Công ước, có nghĩa là "một người cư trú thực sự và lâu dài tại một địa điểm nhất định, và có nhà ở tại đó." Ngoài ra, để đủ điều kiện trở thành thương nhân theo hiệp ước hoặc nhà đầu tư theo hiệp ước này, người nước ngoài phải là công dân của Vương quốc Anh. Các cá nhân có quốc tịch của thành viên Khối thịnh vượng chung không phải là Vương quốc Anh sẽ không đủ điều kiện trở thành thương nhân hiệp ước hoặc nhà đầu tư theo hiệp ước này.

 11. Nam Tư - Quan điểm của Hoa Kỳ là Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư (SFRY) đã giải thể và những người kế thừa trước đây đã tạo nên SFRY - Bosnia và Herzegovina, Croatia, Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia, Slovenia và Cộng hòa Liên bang của Nam Tư tiếp tục bị ràng buộc bởi hiệp ước có hiệu lực với SFRY và thời điểm giải thể.

 12. Thị thực E-3 dành cho công dân của Khối thịnh vượng chung Úc muốn vào Hoa Kỳ để thực hiện dịch vụ trong "nghề nghiệp chuyên môn". Thuật ngữ "nghề nghiệp chuyên môn" có nghĩa là nghề nghiệp đòi hỏi ứng dụng về lý thuyết và thực tế của khối kiến thức chuyên môn cao, và đạt được bằng cử nhân hoặc cao hơn trong chuyên ngành cụ thể (hoặc tương đương) là điều kiện tối thiểu để tham gia vào nghề nghiệp trong Hoa Kỳ. Định nghĩa này giống như định nghĩa của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch về nghề nghiệp chuyên môn H-1B.

 13. Bolivia - Công dân của Bolivia có các khoản đầu tư đủ điều kiện tại Hoa Kỳ trước ngày 10 tháng 6 năm 2012 sẽ tiếp tục được hưởng loại thị thực E-2 cho đến ngày 10 tháng 6 năm 2022. Công dân duy nhất của Bolivia (ngoài những người đủ điều kiện cho tình trạng phái sinh dựa trên mối quan hệ gia đình với người nước ngoài chính E-2) có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực E-2 vào thời điểm này là những người nộp đơn đến Hoa Kỳ để tham gia vào Hoạt động E-2 để thực hiện các khoản đầu tư được bảo hiểm được thành lập hoặc mua lại trước ngày 10 tháng 6 năm 2012.

 14. Công dân Ecuador có các khoản đầu tư đủ điều kiện tại Hoa Kỳ trước ngày 18 tháng 5 năm 2018 tiếp tục được hưởng phân loại E-2 cho đến ngày 18 tháng 5 năm 2028. Công dân duy nhất của Ecuador (không phải những người đủ điều kiện cho tình trạng phái sinh dựa trên gia đình mối quan hệ với một người nước ngoài chính E-2), những người có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực E-2 vào thời điểm này là những người nộp đơn đến Hoa Kỳ để tham gia vào hoạt động E-2 nhằm xúc tiến các khoản đầu tư được bảo hiểm được thành lập hoặc có được trước ngày 18 tháng 5, 2018.

 15. Israel: Theo hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải giữa Hoa Kỳ và Israel có hiệu lực vào ngày 3 tháng 4 năm 1954, công dân của Israel được hưởng trạng thái E-1 cho mục đích thương nhân theo hiệp ước. Công dân Israel không có quyền hưởng tình trạng E-2 cho mục đích nhà đầu tư theo hiệp ước. Luật Công 112-130 (ngày 8 tháng 6 năm 2012), công nhận tình trạng E-2 của công dân Israel cho các mục đích của nhà đầu tư theo hiệp ước nếu Chính phủ Israel cung cấp tình trạng không định cư tương tự cho công dân Hoa Kỳ. Bộ đã xác nhận rằng Israel cung cấp đối ứng với nhà đầu tư theo hiệp ước đối với công dân Hoa Kỳ và thị thực E-2 có thể được cấp cho công dân Israel bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019.

 16. New Zealand: Luật công 115-226, được ban hành vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, cho phép công dân New Zealand được hưởng quy chế E-1 và E-2 cho mục đích thương nhân/nhà đầu tư theo hiệp ước nếu Chính phủ New Zealand cung cấp tình trạng không định cư tương tự cho công dân Hoa Kỳ. Bộ đã xác nhận rằng New Zealand cung cấp tình trạng không định cư tương tự cho công dân Hoa Kỳ và thị thực E có thể được cấp cho công dân New Zealand bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Looking to acquire an E2 Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

E2 Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation