ਪੰਜਾਬੀ

US and India best immigration law firms 2014ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀ , ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਰਜਨ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨਉਦਮੀ ,ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇ , ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ-­‐ਕਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ , L -­‐ 1 ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ L -­‐ 1 ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਗਰੀਨਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ E2 ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ?India

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ E1 ਅਤੇ E2 ਵੀਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ E1 , E2 ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ E ਵੀਜੇ ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਹਨ , EB5 ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। E ਵੀਜਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਂਦੀ।

EB5 ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ: ਗਰੀਨਕਾਰਡgreen card

900,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 1,800,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ EB5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ EB5 ਵੀਜੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ।

ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਕ EB5 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

EB5 ਵੀਜਾ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ( ਉਪਲੱਬਧ ) ਸਾਰਕੁੰਜੀ
L-1 ਵੀਜਾ
H-1B ਵੀਜਾ
E-ਵੀਜਾ
EB-5 ਵੀਜਾ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ
ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕੀ ਵੀਜਾ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਦੀਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ
N/A
ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ , ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 900,000.00 ਜਾਂ 1,800,000.00 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
EB5 ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ

ਵੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਰਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Eranjan Venura Parua
Eranjan Venura Parua
2 months ago

"After finding D&A through an internet search in 2020, my wife and I had several free consultations with David Cantor. Despite our initial attempt at filing for our E2 visa independently ending in failure, we decided to hire D&A for their expertise and support. Over the course of four long years, Verdie and Cristina were incredibly patient as we took our time to prepare for the E2 submission. Verdie became our E2 Attorney in 2021, and from the start, Verdie and Cristina's patience was evident. Despite our intermittent engagement over the years, they always treated us with the utmost attention. Working with Verdie and the D&A team was a pleasure; their professionalism and support were unwavering. Verdie's calm demeanor and succinct communication style made navigating the process much smoother, even during complex discussions. I wholeheartedly recommend Verdie and D&A - Davies & Associates, to anyone seeking an immigration law firm who can efficiently handle their case with precision and without unnecessary fanfare. Their ability to get things done speaks volumes about their dedication to their clients' success."

Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
5 months ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
6 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
8 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Christine Envall
Christine Envall
a year ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

See All Reviews

Looking to acquire an US Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

US Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation