ਪੰਜਾਬੀ

US and India best immigration law firms 2014

ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀ , ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਰਜਨ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ

Click Here for English हिंदी के लिए यहाँ क्लिक करें ચ્લીચ્ક હેરે ફોર ગુજરાતી

ਉਦਮੀ ,ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇ , ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ-­‐ਕਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ , L -­‐ 1 ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ L -­‐ 1 ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਗਰੀਨਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ E2 ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ?

India

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ E1 ਅਤੇ E2 ਵੀਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ E1 , E2 ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ E ਵੀਜੇ ਗੈਰ -­‐ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਹਨ , EB5 ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। E ਵੀਜਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਂਦੀ।

EB5 ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ: ਗਰੀਨਕਾਰਡ

green card

500,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 1,000,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ EB5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ EB5 ਵੀਜੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ।

ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਕ EB5 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

EB5 ਵੀਜਾ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ( ਉਪਲੱਬਧ ) ਸਾਰਕੁੰਜੀ

L-1 ਵੀਜਾ
H-1B ਵੀਜਾ
E-ਵੀਜਾ
EB-5 ਵੀਜਾ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ
ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕੀ ਵੀਜਾ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਦੀਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ?ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ
N/A
ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ , ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ500,000.00 ਜਾਂ 1,000,000.00 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
EB 5 ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ

ਵੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਰਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.