Cố vấn thuế quốc tế

Dịch vụ tư vấn về thuế và pháp lý Hoa Kỳ

Luật thuế của Hoa Kỳ là phức tạp nhất trên thế giới và đầy cạm bẫy cho những người không thận trọng.

Do đó, ngoài việc cung cấp lời khuyên chuyên môn về Luật Nhập cư cho visa EB5 cũng như diện không di dân E2 /L-1, H-1B và các đương đơn xin thị thực Hoa Kỳ khác đang tìm cách di trú hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ, Davies & cộng sự còn chủ động giải quyết các vấn đề đa dạng của khách hàng cho nhu cầu lập kế hoạch pháp lý về thuế của Hoa Kỳ.

Dịch vụ Cố vấn Luật Nhập cư và Cố vấn Pháp lý Thuế Hoa Kỳ của chúng tôi được tích hợp đầy đủ trong 1 gói dịch vụ duy nhất, được đo ni đóng giày tùy thuộc vào nhu cầu của thân chủ về mặt thương mại cũng như cá nhân.

Bằng cách chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch thuế chuyển nhượng và thu nhập tại Hoa Kỳ một cách thận trọng, ngay cả trước khi bắt đầu cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm cả việc nhận Thẻ xanh và sau đó, người xin thị thực Hoa Kỳ có thể nhờ đó giảm thiểu hoặc tránh đáng kể các chi phí thuế bất lợi bất ngờ của Hoa Kỳ. Từ đó giảm trách nhiệm pháp lý đối với thuế Hoa Kỳ, cho cả doanh nghiệp và cá nhân Hoa Kỳ và toàn cầu.

Giải pháp tư vấn thuế và pháp lý doanh nghiệp Mỹ của chúng tôin

Bằng cách chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch thuế thu nhập và chuyển nhượng cẩn thận tại Hoa Kỳ trong giai đoạn trước khi nhận được Thẻ xanh và bắt đầu cư trú tại Hoa Kỳ và sau đó, khách hàng có thể giảm thiểu hoặc tránh đáng kể các chi phí thuế bất lợi bất ngờ của Hoa Kỳ và hậu quả kiểm toán thuế của IRS trong tương lai và do đó giảm trách nhiệm pháp lý đối với thuế của Hoa Kỳ.
Dịch vụ cố vấn về luật thuế Hoa Kỳ và quốc tế của chúng tôi dành cho các cá nhân, doanh nhân giúp thân chủ thực hiện toàn bộ quy trình thuế dễ dàng hơn.
Khách hàng của chúng tôi rất tin tưởng vào dịch vụ tư vấn thuế toàn cầu của chúng tôi để giúp hướng dẫn họ trong quá trình di cư sang Hoa Kỳ hoặc thành lập doanh nghiệp của họ ở đó.

Các dịch vụ lập kế hoạch thuế của Hoa Kỳ do Davies & Associates LLP cung cấp sẽ bao gồm bất kỳ hoặc tất cả ba lĩnh vực sau:

A. Dịch vụ lập kế hoạch thuế thu nhập của Hoa Kỳ cho Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và Toàn cầu:

Mục tiêu thuế của Hoa Kỳ-- Hạ thấp thuế suất hiệu lực toàn cầu

i. Cấu trúc hình thành doanh nghiệp Hoa Kỳ dựa trên kế hoạch kinh doanh theo cách hiệu quả về thuế bao gồm lựa chọn thực thể và quyền sở hữu vốn cổ phần
ii. Cấu trúc hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ trong bối cảnh hoạt động kinh doanh toàn cầu để bảo vệ thu nhập kinh doanh ở nước ngoài của các chi nhánh nước ngoài khỏi việc đánh thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc áp dụng thuế lợi tức kinh doanh khắc nghiệt, đối với lợi nhuận kinh doanh tại Hoa Kỳ.
iii. Chuyển giao hiệu quả về thuế của Giám đốc điều hành từ tổ chức ở nước ngoài theo thị thực L-1A
iv. Cơ cấu các hoạt động đang diễn ra của doanh nghiệp Hoa Kỳ để giảm thiểu thuế của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận kinh doanh
v. Cơ cấu các giao dịch liên công ty với các chi nhánh nước ngoài theo cách hiệu quả về thuế.
vi. Cơ cấu việc nắm giữ và khai thác toàn cầu tài sản trí tuệ {IP} của Tập đoàn theo cách hiệu quả về thuế để giảm thuế thu nhập của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận toàn cầu.
vii. Tư vấn thiết lập kế hoạch lựa chọn cổ phiếu hoặc kế hoạch cổ phiếu hạn chế cho doanh nghiệp Hoa Kỳ theo cách hiệu quả về thuế.

B. Dịch vụ lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân của Liên bang và Tiểu bang Hoa Kỳ;

i. viii, Tư vấn về cư trú trước thuế tại Hoa Kỳ//trước thẻ xanh khi lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân và tái cơ cấu tài sản/đầu tư toàn cầu cho khách hàng và gia đình để đạt hiệu quả về thuế;
ii.
iii. ix. Cơ cấu mua bất động sản Hoa Kỳ hoặc đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ khi người không cư trú theo cách hiệu quả về thuế;
x. Tư vấn về tác động của việc thay đổi tình trạng thuế thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ từ Người không cư trú sang Người cư trú thuế bao gồm:

  • a. Lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân trên toàn thế giới với các chiến lược giảm đánh thuế hai lần phối hợp với cố vấn thuế ở nước ngoài của khách hàng;
  • b. Tư vấn về tác động pháp lý về thuế của Hoa Kỳ đối với các thực thể hiện có ở nước ngoài, bao gồm lập kế hoạch thực chất về hiệu quả thuế của Hoa Kỳ cho đơn vị và các yêu cầu báo cáo thuế liên bang; Và
  • c. Tư vấn về các yêu cầu báo cáo thuế cá nhân đối với tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và một số tài sản tài chính khác ở nước ngoài.

C. Dịch vụ lập kế hoạch thuế chuyển nhượng tài sản và quà tặng dài hạn của Hoa Kỳ bao gồm cả kế thừa hiệu quả về thuế

i. Tư vấn về các chiến lược lập kế hoạch thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ cho khách hàng và gia đình để đạt hiệu quả về thuế trước khi cư trú tại Hoa Kỳ;
ii. Tư vấn về tối ưu hóa thuế đối với Quỹ tín thác gia đình ở nước ngoài trước khi cư trú thuế tại Hoa Kỳ;
iii. Tư vấn cho khách hàng về việc tặng tài sản toàn cầu trọn đời theo cách hiệu quả về thuế; Và
iv. Chiến lược lập kế hoạch thuế bảo hiểm nhân thọ.

Xem Hội thảo trực tuyến của chúng tôi về Lập kế hoạch thuế tại Hoa Kỳ

Looking to acquire an thị thực đầu tư?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

thị thực đầu tư Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation