Cố vấn thuế quốc tế

Dịch vụ tư vấn về thuế và pháp lý Hoa Kỳ

Luật thuế của Hoa Kỳ là phức tạp nhất trên thế giới và đầy cạm bẫy cho những người không thận trọng.

Do đó, ngoài việc cung cấp lời khuyên chuyên môn về Luật Nhập cư cho visa EB5 cũng như diện không di dân E2 /L-1, H-1B và các đương đơn xin thị thực Hoa Kỳ khác đang tìm cách di trú hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ, Davies & cộng sự còn chủ động giải quyết các vấn đề đa dạng của khách hàng cho nhu cầu lập kế hoạch pháp lý về thuế của Hoa Kỳ.

Dịch vụ Cố vấn Luật Nhập cư và Cố vấn Pháp lý Thuế Hoa Kỳ của chúng tôi được tích hợp đầy đủ trong 1 gói dịch vụ duy nhất, được đo ni đóng giày tùy thuộc vào nhu cầu của thân chủ về mặt thương mại cũng như cá nhân.

Bằng cách chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch thuế chuyển nhượng và thu nhập tại Hoa Kỳ một cách thận trọng, ngay cả trước khi bắt đầu cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm cả việc nhận Thẻ xanh và sau đó, người xin thị thực Hoa Kỳ có thể nhờ đó giảm thiểu hoặc tránh đáng kể các chi phí thuế bất lợi bất ngờ của Hoa Kỳ. Từ đó giảm trách nhiệm pháp lý đối với thuế Hoa Kỳ, cho cả doanh nghiệp và cá nhân Hoa Kỳ và toàn cầu.

Giải pháp tư vấn thuế và pháp lý doanh nghiệp Mỹ của chúng tôin

Bằng cách chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch thuế thu nhập và chuyển nhượng cẩn thận tại Hoa Kỳ trong giai đoạn trước khi nhận được Thẻ xanh và bắt đầu cư trú tại Hoa Kỳ và sau đó, khách hàng có thể giảm thiểu hoặc tránh đáng kể các chi phí thuế bất lợi bất ngờ của Hoa Kỳ và hậu quả kiểm toán thuế của IRS trong tương lai và do đó giảm trách nhiệm pháp lý đối với thuế của Hoa Kỳ.
Dịch vụ cố vấn về luật thuế Hoa Kỳ và quốc tế của chúng tôi dành cho các cá nhân, doanh nhân giúp thân chủ thực hiện toàn bộ quy trình thuế dễ dàng hơn.
Khách hàng của chúng tôi rất tin tưởng vào dịch vụ tư vấn thuế toàn cầu của chúng tôi để giúp hướng dẫn họ trong quá trình di cư sang Hoa Kỳ hoặc thành lập doanh nghiệp của họ ở đó.

Các dịch vụ lập kế hoạch thuế của Hoa Kỳ do Davies & Associates LLP cung cấp sẽ bao gồm bất kỳ hoặc tất cả ba lĩnh vực sau:

A. Dịch vụ lập kế hoạch thuế thu nhập của Hoa Kỳ cho Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và Toàn cầu:

Mục tiêu thuế của Hoa Kỳ-- Hạ thấp thuế suất hiệu lực toàn cầu

i. Cấu trúc hình thành doanh nghiệp Hoa Kỳ dựa trên kế hoạch kinh doanh theo cách hiệu quả về thuế bao gồm lựa chọn thực thể và quyền sở hữu vốn cổ phần
ii. Cấu trúc hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ trong bối cảnh hoạt động kinh doanh toàn cầu để bảo vệ thu nhập kinh doanh ở nước ngoài của các chi nhánh nước ngoài khỏi việc đánh thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc áp dụng thuế lợi tức kinh doanh khắc nghiệt, đối với lợi nhuận kinh doanh tại Hoa Kỳ.
iii. Chuyển giao hiệu quả về thuế của Giám đốc điều hành từ tổ chức ở nước ngoài theo thị thực L-1A
iv. Cơ cấu các hoạt động đang diễn ra của doanh nghiệp Hoa Kỳ để giảm thiểu thuế của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận kinh doanh
v. Cơ cấu các giao dịch liên công ty với các chi nhánh nước ngoài theo cách hiệu quả về thuế.
vi. Cơ cấu việc nắm giữ và khai thác toàn cầu tài sản trí tuệ {IP} của Tập đoàn theo cách hiệu quả về thuế để giảm thuế thu nhập của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận toàn cầu.
vii. Tư vấn thiết lập kế hoạch lựa chọn cổ phiếu hoặc kế hoạch cổ phiếu hạn chế cho doanh nghiệp Hoa Kỳ theo cách hiệu quả về thuế.

B. Dịch vụ lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân của Liên bang và Tiểu bang Hoa Kỳ;

i. viii, Tư vấn về cư trú trước thuế tại Hoa Kỳ//trước thẻ xanh khi lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân và tái cơ cấu tài sản/đầu tư toàn cầu cho khách hàng và gia đình để đạt hiệu quả về thuế;
ii.
iii. ix. Cơ cấu mua bất động sản Hoa Kỳ hoặc đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ khi người không cư trú theo cách hiệu quả về thuế;
x. Tư vấn về tác động của việc thay đổi tình trạng thuế thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ từ Người không cư trú sang Người cư trú thuế bao gồm:

  • a. Lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân trên toàn thế giới với các chiến lược giảm đánh thuế hai lần phối hợp với cố vấn thuế ở nước ngoài của khách hàng;
  • b. Tư vấn về tác động pháp lý về thuế của Hoa Kỳ đối với các thực thể hiện có ở nước ngoài, bao gồm lập kế hoạch thực chất về hiệu quả thuế của Hoa Kỳ cho đơn vị và các yêu cầu báo cáo thuế liên bang; Và
  • c. Tư vấn về các yêu cầu báo cáo thuế cá nhân đối với tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và một số tài sản tài chính khác ở nước ngoài.

C. Dịch vụ lập kế hoạch thuế chuyển nhượng tài sản và quà tặng dài hạn của Hoa Kỳ bao gồm cả kế thừa hiệu quả về thuế

i. Tư vấn về các chiến lược lập kế hoạch thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ cho khách hàng và gia đình để đạt hiệu quả về thuế trước khi cư trú tại Hoa Kỳ;
ii. Tư vấn về tối ưu hóa thuế đối với Quỹ tín thác gia đình ở nước ngoài trước khi cư trú thuế tại Hoa Kỳ;
iii. Tư vấn cho khách hàng về việc tặng tài sản toàn cầu trọn đời theo cách hiệu quả về thuế; Và
iv. Chiến lược lập kế hoạch thuế bảo hiểm nhân thọ.

Xem Hội thảo trực tuyến của chúng tôi về Lập kế hoạch thuế tại Hoa Kỳ

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Satya Choudhury
Satya Choudhury
a week ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

hoshino ryuichi
hoshino ryuichi
2 weeks ago

Thanks to them for handling my E2 visa very professionally. I had a study visa from F1 and changed it to E2. I encountered many problems during the application process. Verdie and Etta were very patient in helping me and it took a long time. I highly recommend this place.

Tanuj Dewan
Tanuj Dewan
3 months ago

Outstanding Immigration Attorney: Highly Recommended! Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5/5) I had the pleasure of working with Verdie Atienza and his team at Davies & Associates , a top-notch immigration attorney in the United States. Their professionalism, expertise, and dedication throughout the process were exceptional. With in-depth knowledge of immigration law, they provided accurate advice and addressed all my concerns, instilling confidence. Verdie Atienza and his team meticulously reviewed my documentation and maintained excellent communication, keeping me updated regularly. What sets Davies & Associates apart is their unparalleled attention to detail. Communication with Verdie Atienza and his team in USA and Sukanya Raman in India was always prompt and efficient. They promptly returned my calls and emails, providing regular updates on the progress of my case. This level of responsiveness and transparency significantly reduced my stress levels, as I knew I could rely on their support and guidance throughout the entire process. Their personalized approach, ethical conduct, and genuine care for my success made them an outstanding attorney. I highly recommend Davies & Associates for all your immigration needs.

Christine Envall
Christine Envall
5 months ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

Peter
Peter
11 months ago

We were in a hurry and Verdie and the team were highly responsive and supportive, even when we threw in some curve balls along the way. We had our visas approved without any issues and felt confident and well prepared for document submissions and the interview. I'd certainly recommend this team for an E2 visa process.

See All Reviews

Looking to acquire an thị thực đầu tư?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

thị thực đầu tư Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation